Calendari del contribuent

 

 Descripció  Periode voluntari de cobrament
Calendari del contribuent 
 Servei de mercat 1r semestre  1 març al 2 de maig
 Padró unificat (entrada de vehicles i ocupació domini públic)  1 març al 2 de maig
 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica  1 març al 2 de maig
 Taxa servei recollida residus sòlids urbans  1 març al 2 de maig
 Servei de mercat 2º semestre  15 juliol al 2 d'octubre
 Impost sobre Béns Immobles (urbana i rústica)  15 juliol al 2 d'octubre
 Impost sobre Activitats Econòmiques  15 juliol al 2 d'octubre
 Tarifa IVTM 2017  icono pdf

En el cas de deutes resultants de liquidacions practicades per l'administració, el pagament en període voluntari haurà de fer-se en els terminis següents:

a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si este no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació, fins al dia cinc del segon mes posterior o, si este no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

 

Síguenos / Segueix-nos

Escriu a l’alcaldeL'oratge a Xirivella