Avís legal

Llija atentament lavís legal següent, relatiu al lloc web de l’AJUNTAMENT DE XIRIVELLA (https://www.xirivella.es/).

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

Amb caràcter general, l’usuari s’obliga al compliment de les presents condicions i termes d’ús, i a actuar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei de què gaudeix, i s’absté d’utilitzar el present lloc web de qualsevol forma que puga impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d’aquest, els béns o drets del titular (AJUNTAMENT DE XIRIVELLA), de la resta d’usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

En particular, i sense que això implique cap restricció a l’obligació assumida per l’usuari amb caràcter general, de conformitat amb l’apartat anterior, l’usuari s’obliga en la utilització del present lloc web a:

  • En cas que se li facilite, l’usuari ha de custodiar adequadament el “nom d’usuari” i la “contrasenya” que li siga facilitada per l’AJUNTAMENT DE XIRIVELLA, com a elements identificadors i habilitadors per a l’accés als diferents serveis oferits en el lloc web, i es compromet a no cedir-ne l’ús ni a permetre-hi l’accés de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que puguen derivar-se d’un ús indegut d’aquests.

  • No introduir, emmagatzemar o difondre en el lloc web o des del lloc web, qualsevol informació o material que siga difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, que incite a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempte contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, que vulnere la normativa vigent espanyola i del seu país de residència.

  • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, o qualsevol altre fitxer que siga susceptible de causar danys o qualsevol tipus d’alteració en el lloc web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’AJUNTAMENT DE XIRIVELLA de qualsevol usuari o, en general, de qualsevol tercer, que puga impedir el normal funcionament d’aquests.

  • No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes, documents electrònics, o, en general, els fitxers, de l’AJUNTAMENT DE XIRIVELLA, dels usuaris o de tercers.

L’AJUNTAMENT DE XIRIVELLA podrà, en tot moment i sense avís previ, modificar les presents condicions generals, així com les condicions particulars que, si és procedent, s’hi incloguen, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions en el lloc web amb la finalitat que puguen ser conegudes pels usuaris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’estructura, el disseny i la forma de presentació dels elements disponibles en el presente web (gràfics, imatges, fotografies, mostres i materials que hi apareixen, tecnologies industrials, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de l’AJUNTAMENT DE XIRIVELLA o sobre els quals s’han obtingut els drets d’ús corresponents.

Està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. La seua publicació en altres pàgines web o en altres mitjans de comunicació digitals o escrits requereix el consentiment exprés del titular de la web, i, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels drets de propietat intel·lectual esmentats de l’AJUNTAMENT DE XIRIVELLA.

No es permet la utilització dels signes distintius (marques, noms comercials), excepte autorització expressa dels titulars legítims.

Excepte autorització expressa de l’AJUNTAMENT DE XIRIVELLA, no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o homepage del lloc web.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

L’AJUNTAMENT DE XIRIVELLA no serà responsable:

  • Amb caràcter general, respecte de l’ús inadequat del seu lloc web. Els usuaris hauran de realitzar un ús adequat d’aquest, d’acord amb les condicions i els termes anteriors, sense que el titular puga tindre cap responsabilitat per la utilització indeguda.
  • Respecte de possibles deficiències tècniques. L’AJUNTAMENT DE XIRIVELLA no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produïsquen per fallades en la xarxa elèctrica, en la xarxa de connexió de dades, en el servidor o en qualsevol altra prestació.

  • Respecte a l’accés de tercers al seu sistema. L’AJUNTAMENT DE XIRIVELLA adoptarà les cauteles tècniques necessàries a fi de protegir les dades i la informació a la qual s’accedeix, però sense que siga responsable d’actuacions de tercers que, vulnerant les mesures de seguretat establides, accedisquen a les dades esmentades.

  • L’AJUNTAMENT DE XIRIVELLA inverteix constantment en mitjans tecnològics que intenten minimitzar el risc de virus i programari similar, i continguts no autoritzats en els seus sistemes d’informació. Malgrat això, l’usuari és conscient que ha d’adoptar les seues pròpies mesures orientades a minimitzar els danys ocasionats per programari no autoritzat, virus, troians i qualsevol classe del programari denominat maliciós (malware), i eximeix l’AJUNTAMENT DE XIRIVELLA de tota responsabilitat que puga derivar-se de la contenció de programari maliciós en els fitxers habilitats en la presente web.

PROTECCIÓ DE DADES

Si vol conéixer la nostra política de protecció de dades, llija atentament la nostra POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES.

DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE

Les dades identificatives d’AJUNTAMENT DE XIRIVELLA són:

Pot contactar amb nosaltres a través dels mitjans següents:

Plaça Concòrdia, 6 BAIX, 46950, Xirivella (València).

transparencia@xirivella.es

Tel: 96 313 50 50 – Fax: 96 370 31 79