Admissió alumnat

 

10/05/2019

Açí teniu l’enllaç de Consellleria d’Educació, Cultura, Investigació i Esport per a l’assistent telemàtic de sol·licituds d’educació infantil per al curs 2019/2020.

https://itaca.edu.gva.es/itacatel/init.do?lang=va&conv=303

 

09/05/2019

Vos indiquem l’horari d’atenció dels centres educatius respecte de l’admissió de sol·licituds per al curs escolar 2019/2020.

 

HORARI ADMISSIÓ

2019/2020

Antonio Machado

Gregori Mayans

Miguel de Cervantes

Ramón y Cajal

Rei en Jaume

Ntra. Sra. Salud

Vicente Tosca

Dijous 9 maig

Jueves 9 mayo

De 15 a 17 h

De 12.30 a 14 h

De 12 a 13.30 h

De 9.15 a 11 h

De 15 a 16.30 h

De 12.30 a 14 h

De 12 a 13.30 h

De 11.45 a 13 h

Divendres 10 maig

Viernes 10 mayo

De 9 a 13.30 h

De 15 a 17 h

De 12.30 a 14 h

De 12 a 13.30 h

De 9.15 a 11 h

De 12.30 a 14 h

De 12 a 13.30 h

De 11.45 a 13 h

Dilluns 13 maig

Lunes 13 mayo

De 10.30 a 13.30 h

De 12.30 a 14 h

De 12 a 13.30 h

De 9.15 a 11 h

De 15 a 16.30 h

De 12.30 a 14 h

De 12 a 13.30 h

De 11.45 a 13 h

De 15 a 16 h

Dimarts 14 maig

Martes 14 mayo

De 9 a 13.30 h

De 15 a 16.30 h

De 12.30 a 14 h

De 15.30 a 16.30 h

De 12 a 13.30 h

De 15 a 16 h

De 9.15 a 11 h

De 12.30 a 14 h

De 15.30 a 16.30 h

De 12 a 13.30 h

De 15 a 16 h

De 11.45 a 13 h

De 15 a 16 h

Dimecres 15 maig

Miércoles 15 mayo

De 12 a 13.30 h

De 12.30 a 14 h

De 12 a 13.30 h

De 9.15 a 11 h

De 12.30 a 14 h

De 12 a 13.30 h

De 11.45 a 13 h

Dijous 16 de maig

Jueves 16 mayo

De 15 a 17 h

De 12.30 a 14 h

De 15:30 a 16:30 h

De 12 a 13.30 h

De 15 a 16 h

De 9.15 a 11 h

De 15 a 16.30 h

De 12.30 a 14 h

De 15:30 a 16:30 h

De 12 a 13.30 h

De 15 a 16 h

De 11.45 a 13 h

Divendres 17 maig

Viernes 17 mayo

De 9 a 13.30 h

De 15 a 17 h

De 12.30 a 14 h

De 12 a 13.30 h

De 9.15 a 11 h

De 12.30 a 14 h

De 12 a 13.30 h

De 11.45 a 13 h

 

CURS ESCOLAR 2019/2020

PROCÉS D’ADMISSIÓ EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Convocatòria xerrada informativa l’Ajuntament a les famílies (preferentment sense criatures).

Convocatoria charla informativa con las familias en el Ayuntamiento (preferentemente sin criaturas)

El 8 de maig a les 18’30 h

El 8 de mayo a las 18’30 h

Jornada portes obertes en els centres.

Jornadas de puertas abiertas en los centros.

Vicent Tosca 17/4 a les 10 h.; Ramón y Cajal 2/5 17 h.; C. C. Nuestra Señora de la Salud 2/517’30 h.; Antonio Machado 3/5 a les 17 h.; Gregori Mayans 6/5 a les 17’30 h; Rei En Jaume 7/5 a les 16 h; M. Cervantes 8/5 17h;

Termini presentació soŀlicituds.

Plazo presentación solicitudes.

Del 9 al 17 de maig, ambdós inclosos.

Del 9 al 17 de mayo, ambos inclusive.

Lloc i horari presentació.

Lugar y horario presentación.

En els coŀlegis de 1ª opció, segons horari que cada centre publicarà en el seu tauler d’anuncis

En los colegios de 1ª opción, según horario que cada centro publicará en su tablón de anuncios

Publicació als centres de les llistes provisionals d’admesos.

Publicación en los centros de las listas provisionales de admitidos

30 de maig a les 13 h

30 de mayo a las 13 h

Termini reclamacions davant del centre contra les llistes provisionals

Plazo reclamación ante el centro contra listas provisionales

Del 30 de maig al 3 de juny, de 12:00 a 13:30 h

Del 30 de mayoal 3 de junio, de 12:00 a 13:30 h

Llistes definitives

Listas definitivas

12 de juny a les 13:00 h

12 de junio a las 13:00 h

Termini reclamacions davant de l’Ajuntament contra les llistes definitives

Plazo reclamación ante el Ayuntamiento contra las listas definitivas

Del 12 fins el 14 de juny

Del 12 hasta el 14 de junio

Matriculació d’alumnes

Matriculación de alumnos

Del 13 juny al 3 de juliol, segons horari que cada centre publicarà en el seu tauler d’anuncis

Del 13 junio al 3 de juliol, según horario que cada centro publicará en su tablón de anuncios

Documentació que s’ha de presentar amb la soŀlicitud / Documentación a presentar junto con la solicitud:

1r Fotocòpies del DNI, passaport o targeta de residència dels pare, mare o tutor legal./ 1º Fotocopias del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia del padre,madre o tutor legal

2n Fotocòpia del Llibre de Família. / 2º Fotocopia del Libro de Familia.

3r Fotocòpia d’un rebut d’aigua, llum, telèfon, o contracte de lloguer recents, qualsevol d’ells. / 3º Fotocopia de un recibo de agua, luz, teléfono, o contrato de alquiler recientes, cualquiera de ellos.

4t En l’apartat C de la sol·licitud figuren criteris complementaris com ara germans en el centre, discapacitat, família nombrosa, etc;, en conseqüència, si està en algun d’estos casos i desitja que se li valore, haurà igualment de justificar-ho./ 4º En el apartado C de la solicitud figuran criterios complementarios, como hermanos en el centro, discapacidad, familia numerosa, etc., en consecuencia si se encuentra en alguno de estos casos y desea que se le valore, deberá igualmente justificarlo.

Més informació / Más información: https://www.ceice.gva.es icona admissió de l’alumnat o www.xirivella.es, Ajuntament, Educació i Psicologia; admissió de l’alumnat.

CENTRE/CENTRO

CODI

CENTRE

INFANTIL

PEPLI Programa Ensenyament Plurilingüe Intercultural

2 anys

3 anys

4 anys

5 anys

CEIP ANTONIO MACHADO

46016798

X

X

X

CEIP M. CERVANTES

46003652

X

X

X

CEIP GREGORI MAIANS

46003639

X

X

X

CEIP RAMON Y CAJAL

46003640

X

X

X

CEIP REI EN JAUME

46015563

X

X

X

X

CEIP VICENT TOSCA (BARRI LLUM)

46003676

X

X

X

X

C.C. NTRA. SEÑORA DE LA SALUD

46003615

X

X

X

 

———————————————————————————————-
Secundària i Batxillerat:
-Del 21 al 30 de maig: presentació de sol·licitud en el institut de 1ª opció.
-11 de juliol: publicació de llistes provisionals.
-De l’11 al 15 de juliol: periode de reclamacions.
-18 de juliol: publicació de llistes definitives.
-Del 19 al 26 de juliol: formalització de matrícula en el centre.

 

 

27/03/2019

Informació sobre admissió de l’alumnat d’Infantil, Primària i Secundària per al curs 2019/2020. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº 8516 de 28 de març de 2019  publica la Resolució de 25 de març del director territorial d’educació i la Resolució de 26 de març del director general de centres docentes,  on s’estableix el calendari i el procés d’admissió de l’alumnat per a la província de València.

Seguidament es detalla l’enllaç a aquestes resolucions. Resolucion 25_03_2019. calendari admissió curs 2019_2020

Només estiguen publicats els models de sol·licitud en format d’escriptura els enllaçarem.