Calendari del contribuent

 Descripció  Periode voluntari de cobrament

Càrrec en compte

(rebuts domiciliats)

 
 Servei de mercat 1r semestre 1 març al 2 de maig 2/05/2022
 Padró unificat (entrada de vehicles i ocupació domini públic) 1 març al 2 de maig 2/05/2022
 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecánica 1 març al 2 de maig 2/05/2022
 Taxa servei recollida residus sòlids urbans 1 març al 2 de maig 2/05/2022
 Servei de mercat 2º semestre 15 de juliol al 3 d’octubre 3/10/2022
 Impost sobre Béns Immobles-urbana 15 de juliol al 3 d’octubre

1r pagament:

1/08/2022

2n pagament:

3/10/2022

Impost sobre Béns Immobles-rústica 15 de juliol al 3 d’octubre 3/10/2022
 Impost sobre Activitats Econòmiques 15  de juliol al 3 d’octubre 3/10/2022
 Tarifa IVTM 2022  

 

En els anys en què la data indicada coincidisca amb dia inhàbil, el període de cobrament en voluntària s’iniciarà el dia hàbil immediatament posterior.

En el cas de deutes resultants de liquidacions practicades per l’administració, el pagament en període voluntari haurà de fer-se en els terminis següents:

a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si este no és hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.

b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació, fins al dia cinc del segon mes posterior o, si este no és hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.