Organigrama

 SERVEIS PRINCIPALS

L’ Àrea Econòmica es troba dividida en quatre departaments:

– INTERVENCIÓ

– TRESORERIA- RECAPTACIÓ

– GESTIÓ TRIBUTÀRIA

– OFICINA PRESSUPOSTÀRIA


INTERVENCIÓ

El seu àmbit d’actuació és eminentment intern i destaquen les funcions següents:

          Portar i desenvolupar la comptabilitat financera i el seguiment, en termes financers, de l’execució dels pressupostos, d’acord amb les normes generals i les dictades pel Ple de la corporació. Liquidació pressupostària i compte general.

          Fiscalitzar tots els actes que donen lloc al reconeixement i a la liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, els ingressos i pagaments que se’n deriven i la recaptació, inversió i aplicació dels cabals públics, a fi que la gestió s’ajuste a les disposicions aplicables en cada cas.

En relació amb tercers, es presten els serveis següents:

 

          Tramitació de factures a càrrec de l’Ajuntament.

          Endossos de factures a càrrec de l’Ajuntament.

tornar dalt

 


TRESORERIA- RECAPTACIÓ

La Tresoreria de les entitats locals està constituïda per tots els recursos financers, siguen diners, valors o crèdits de l’entitat local. Les funcions relacionades amb el seu àmbit d’actuació, prestades directament al ciutadà, són les següents:

      Recaptació dels drets, ja siga en període voluntari o, una vegada finalitzat este període, en període executiu amb l’exigència de recàrrec, costos i interessos de demora, si és el cas.

      Tramitació de les sol·licituds sobre ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris i resta d’ingressos de dret públic.

      Tramitació d’expedients de compensació de deutes–crèdits.

      Devolucions d’ingressos indeguts, per duplicitat o excés en el pagament.

      Devolucions d’ingressos indeguts per errors patits en la gestió recaptatòria que no afecten la liquidació o l’acte administratiu que va originar l’obligació d’ingressar.

      Gestió de les domiciliacions bancàries de tributs de cobrament periòdic i notificació col·lectiva (padrons).

      Tramitació d’expedients de depòsits i devolució de fiances.

      Procediments de gestió del pagament d’obligacions.

      Recepció dels manteniments de dades bancàries per a pagament a proveïdors.

–    Emissió de certificats del pagament de rebuts i liquidacions tributàries.

tornar dalt


GESTIÓ TRIBUTÀRIA

S’ocupa fonamentalment de la gestió dels ingressos municipals en les fases prèvies al cobrament material, la qual cosa comporta l’elaboració i la modificació de les ordenances fiscals municipals, el manteniment de les bases de dades de subjectes passius i conceptes tributaris de l’Ajuntament, l’emissió dels padrons fiscals dels tributs el cobrament dels quals s’efectua per mitjà de padrons i els seus rebuts corresponents, l’emissió de liquidacions d’ingrés directe de tributs no periòdics i la inspecció de tributs.

Els serveis que es presten directament al ciutadà des de Gestió Tributària són els següents:

      Actuacions per a l’assistència i informació al contribuent.

      Emissió de liquidacions tributàries i autoliquidacions.

      Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.

      Determinació del deute tributari.

      Elaboració i emissió de padrons i rebuts cobradors.

      Tramitació de recursos i reclamacions de contingut tributari.

      Expedients sobre utilització privativa o aprofitament especial del domini públic: entrada de vehicles, ocupacions de la via pública (taules i cadires, materials de construcció, parades i casetes de venda, etc.)

      Gestió cadastral de l’Impost sobre Béns Immobles: expedients d’alteracions cadastrals d’orde jurídic (transmissions de domini), expedients d’alteracions d’orde físic.

      Inspecció de rendes en les tres vessants de comprovació (veracitat del que declara), investigació (nous fets imposables) i suport al contribuent (assessorament i informació).

tornar dalt


OFICINA PRESSUPOSTÀRIA

Té com a objectiu central l’optimització dels recursos públics i l’establiment d’un sistema de gestió basat en la definició i l’avaluació d’objectius, tot això dins del marc de l’estabilitat pressupostària i la maximització de la satisfacció dels ciutadans. Les seues funcions es poden agrupar en tres àmbits principals d’actuació: planificació i coordinació pressupostària, informació i anàlisi de variables economicofinanceres i seguiment i avaluació de la gestió pressupostària, tant d’ingressos com de gastos.

És en este últim àmbit on es desenvolupen els serveis relacionats més directament amb tercers com són: l’atenció a proveïdors per a l’adquisició i el subministrament de béns i serveis, la informació sobre l’estat de tramitació de pagaments i el registre general dels documents relacionats amb l’Àrea Econòmica.

tornar dalt