Organigrama del departament de Medi Ambient

El Departament de Medi Ambient es troba dividit en seccions, que presten els serveis següents al ciutadà:

A. ACTIVITATS

1) Control d’empreses i activitats contaminants:
– Comunicacions ambientals (comerços, oficines)
– Llicències ambientals (activitats molestes, nocives, insalubres i perilloses)
– Autoritzacions ambientals integrades
– Tramitació de canvis de titularitat d’establiments públics i de qualssevol altres activitats
– Seguiment del funcionament de les activitats (empreses, bars, etc.) en relació amb la repercussió ambiental (horaris, màquines o instal·lacions molestes)

B. SERVEIS MEDIAMBIENTALS

1) Atenció de queixes de veïns per problemes mediambientals (originats per empreses o particulars)

– Sorolls, vibracions i olors molestes
– Perillositat (combustibles, substàncies tòxiques o perilloses, etc.)
– Abocaments nocius a la xarxa de clavegueram
– Emissions perjudicials a l’atmosfera (fums, partícules, etc.)
– Depòsit inapropiat de residus (fems, tòxics, voluminosos)
– Espais urbans degradats (solars, locals, etc.)

2) Control de gestió de residus sòlids urbans domiciliaris i neteja viària:

– Supervisió del servei prestat per l’empresa de neteja (agranadors, camions cisterna, camions del fem, agranadora mecànica, arreplega de mobles-trastos)
– Atenció de queixes sobre serveis municipals (manteniment jardins, mobiliari), trasllat al servei corresponent i seguiment

3) Control de la gestió de l’arreplega selectiva de residus:

– Supervisió del servei prestat per les empreses d’arreplega de paper-cartó, vidre, roba, fluorescents, piles…
– Col·locació de nous contenidors i control del manteniment d’aquests
– Gestió de l’ecoparc (contenidors de runes, trastos, fustes, vidre i cartó)

4) Control de l’impacte ambiental de projectes i actuacions urbanístiques:

– Avaluació d’impacte ambiental de projectes urbanístics
– Atenció de queixes per impactes en actuacions urbanístiques en curs (runes, brutícia, deteriorament de l’entorn urbà)

5) Control del compliment de les ordenances municipals mediambientals (de sorolls, de neteja pública, d’aigües residuals, d’ús de l’ecoparc)

– Gestió d’expedients sancionadors
– Exigència de mesures correctores i preventives

6) Col·laboració en el control de la qualitat de l’entorn agrícola:

– Abocaments a les séquies
– Abocaments incontrolats

7) Campanyes de sensibilització mediambiental

8) Col·laboració en activitats d’educació ambiental a col·legis i instituts. Informació mediambiental d’àmbit local

9) Informació mediambiental d’àmbit local