Comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple de l’Ajuntament, i, si és el cas, de la Junta de Govern Local i de la Alcaldia-Presidència quan ho sol·licite, així com el seguiment de la gestió de la mateixa Alcalda-Presidència, de la Junta de Govern Local i dels regidors i regidores que ostenten delegacions, sense perjuí de les competències de control que corresponen al Ple de l’Ajuntament.

Per acords plenaris de 19 i 24 de juny de 2015 s’estableix el nombre, denominació, composició i matèries de les següents comissions informatives:

Hisenda, Comptes, Règim Interior i Personal

Matèries
Aprovació i modificació del pressupost i d’ordenances fiscals, operacions de crèdit i comptes generals de l’Ajuntament. Aprovació i rectificació de l’inventari. Aprovació de plantilles, catàleg de llocs, convenis i acords reguladors de condicions de treball del personal. Participació en organitzacions supramunicipals. Exercici d’accions judicials i administratives en matèria de competència plenària. Creació d’òrgans complementaris o desconcentrats i altres assumptes anàlegs en matèria d’hisenda.
Sessions
En sessió ordinària, dilluns de la setmana anterior a la celebració del ple corresponent, a les 20 hores
Membres

Partit Popular: Enrique Ortí Ferre, Pilar Ureña Sancho, Begoña Cortijo Minuesa, Pablo Boix Ruiz

PSPV-PSOE: Rubén Langa Morenilla (president), María Isabel García Sánchez, Encarna Martí Camps

Compromís: Josep Manel Moret i Cabuchola, Josep Manuel Agustí Campos

Sí se puede: María José García Grande

Esquerra Unida: Joan Antoni Pérez i Domènech

Cultura i Intervenció Social

Matèries
Assumptes relatius a cultura, esports, festes, educació protecció social, benestar comunitari, consum i d’altres d’anàlegs.
Sessions
En sessió ordinària, dimecres de la setmana anterior a la celebració del ple corresponent.
Membres

Partit Popular: Francisca Bartual Bermell, Begoña Cortijo Minuesa, Pablo Boix Ruiz, Cristian Hilario Gómez Torrijos

PSPV-PSOE: María Isabel García Sánchez, Encarna Martí Camps, Francisco Roque Navarrete Martínez

Compromís: Ricard Barberà Guillem, María Purificación Botella García

Sí se puede: Iván Tugues Rodríguez (president)

Esquerra Unida: Joan Antoni Pérez i Domènech

Urbanisme

Matèries
Aprovació de projectes d’obra de competència del Ple, instruments de planejament urbanístic, expedients de gestió urbanística i de disciplina, i instruments d’intervenció ambiental de competència plenària, estudis d’impacte ambiental, alienació i adquisició de patrimoni municipal de competència plenària, alteració de qualificació de béns de domini públic i assumptes anàlegs en matèria d’urbanisme i ordenació del territori
Sessions
En sessió ordinària, dimecres de la setmana anterior a la celebració del ple corresponent.
Membres

Partit Popular: Enrique Ortí Ferre, Francisca Bartual Bermell, Guillermo Garrido Jiménez, Cristian Hilario Gómez Torrijos

PSPV-PSOE: Michel Montaner Berbel, Vicent Sandoval i Núñez, Encarna Martí Camps, Francisco Roque Navarrete Martínez

Compromís: Josep Manel Moret i Cabuchola (president), María Purificación Botella García

Sí se puede: Boro Montroy Ferré

Esquerra Unida: Joan Antoni Pérez i Domènech