Comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple de l’Ajuntament, i, si és el cas, de la Junta de Govern Local i de l’Alcaldia-Presidència quan ho sol·licite, així com el seguiment de la gestió de la mateixa Alcaldia-Presidència, de la Junta de Govern Local i dels regidors i regidores que ostenten delegacions, sense perjuí de les competències de control que corresponen al Ple de l’Ajuntament.

Per acords plenaris del 27 juny de 2019 s’estableix el nombre, denominació, composició i matèries de les següents comissions informatives:

Comptes, Règim Interior, Modernització Administrativa, Recursos Humans, Desenvolupament Local i Ocupació

Matèries
Aprovació i modificació del pressupost i d’ordenances fiscals, d’operacions de crèdit, de Comptes Generals de l’Ajuntament, de l’inventari municipal, així com del Patrimoni de l’Ajuntament, Estadística, Padró, Transparència i Modernització Administrativa. Totes les qüestions de l’àmbit de Recursos Humans, com l’aprovació de plantilles, ordenació de recursos humans, convenis i acords reguladors de condicions de treball del personal. Participació en organitzacions supramunicipals, exercici d’accions judicials i administratives en matèria de competència plenària. Creació d’òrgans complementaris o desconcentrats i altres assumptes anàlegs en matèria d’hisenda. Estudi i coneixement d’assumptes relacionats amb Policia i Seguretat Ciutadana, Desenvolupament Local, Comerç, Mercats, Economia del Bé Comú i Ocupació, així com sol·licitud i acceptació de subvencions.
Sessions
Amb caràcter ordinari, cada mes, el dijous immediatament anterior a la sessió ordinària del Ple de la Corporació, a les 19.30 h.
Membres

PSPV-PSOE: Francisco Navarrete Martínez (president), Águeda Ferrandis Bea, Rubén Langa Morenilla, Vicent Sandoval Núñez, Roberto Romero Montañés e Isabel Torres Jiménez.

Partit Popular: Pilar Ureña Sancho, Pablo Boix Ruiz, Enrique Ortí Ferre y Héctor Ramón.

Ciutadans: Enrique Lozoya Fernández y Jesús González García.

Compromís: Ricard Barberà Guillem y María Purificación Botella García.

PODEM XIRIVELLA: Karin Jansen Wolfs.

Cultura i Intervenció Social

Matèries
Assumptes relatius a Cultura, Esports, Festes, Educació, Protecció Social, Benestar Comunitari, Consum, Participació Ciutadana, Cooperació i Solidaritat, Igualtat, Gent Major (Tercera Edat), Joventut, Normalització Lingüística i anàlegs.
Sessions
Amb caràcter ordinari, cada mes, el dimecres de la setmana immediatament anterior a la sessió ordinària del Ple de la Corporació, a les 20.00 h.
Membres

PSPV-PSOE: Encarna Martí Camps, Roberto Romero Montañés, Rubén Langa Morenilla, Francisca Martínez Sánchez, Isabel Torres Jiménez y Águeda Ferrandis Bea.

Partit Popular: Francisca Bartual Bermell, Alba Berga Morcillo, Héctor Ramón y Pablo Boix Ruiz.

Ciutadans: Enrique Lozoya Fernández y Jesús González García.

Compromís: Ricard Barberà Guillem y María Purificación Botella García.

PODEM XIRIVELLA: Karin Jansen Wolfs (presidenta).

Urbanisme

Matèries
Tots aquells assumptes relacionats amb l’urbanisme, planificació, gestió i disciplina urbanística, concretament l’aprovació de projectes d’obra de competència del Ple, instruments de planejament urbanístic, expedients de gestió urbanística i de disciplina, instruments d’intervenció ambiental, estudis d’impacte ambiental i assumptes anàlegs en matèria d’urbanisme i ordenació del territori. Estudi i consideració d’assumptes de Mobilitat Sostenible, tals com Plans de mobilitat, a més de Medi Ambient, com a expedients de contaminació acústica i matèries tals com Sanitat i Consum, Infraestructures Públiques, Accessibilitat i seguiment de neteja d’instal·lacions municipals, així com de la xarxa viària.
Sessions
Amb caràcter ordinari, cada mes, el dimecres de la setmana immediatament anterior a la sessió ordinària del Ple de la Corporació, a les 19.30 h.
Membres

PSPV-PSOE: Águeda Ferrandis Bea (presidenta), Vicent Sandoval Núñez, Isabel Torres Jiménez, Francisco Navarrete Martínez, Francisca Martínez Sánchez y Rubén Langa Morenilla.

Partit Popular: Guillermo Garrido Jiménez, Enrique Ortí Ferre, Francisca Bartual Bermell y Alba Berga Morcillo.

Ciudadans: Enrique Lozoya Fernández y Jesús González García.

Compromís: Ricard Barberà Guillem y María Purificación Botella García.

PODEM XIRIVELLA: Karin Jansen Wolfs.