Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat d’assistència i assessorament a l’Alcadia-Presidència. La presideix l’alcalde o alcaldessa, qui en nomena els membres. Exerceix les competències que l’alcalde o el Ple li deleguen.

Membres

Michel Montaner Berbel, president 

Águeda Ferrandis Bea
Vicent Sandoval i Núñez
Encarna Martí Camps
Karin Jansen Wolfs
Ricard Barberà Guillem
Enrique Lozoya Fernández
Guillermo Garrido Jiménez

 

Sessions

El dijous de la setmana anterior a la celebració del Ple, a les 19.00 h, i una altra, el dijous de dos setmanes abans de cada sessió de les abans citades, també a les 19.00 h. En total seran dos sessions ordinàries de la Junta de Govern Local per mes. Durant el mes d’agost, per tractar-se de període vacacional, no se celebraran sessions ordinàries. En desembre, si no es pot mediar un termini de quinze dies entre les sessions ordinàries, hi haurà una separació d’una setmana.

Atribucions

Concessió de llicències d’obres d’edificació, construcció i implantació d’instal·lacions de nova planta, sobre edificis o immobles patrimonialment protegits o quan afecte l’estructura, i sobre demolició de béns immobles.

Aprovació de projectes de reparcel·lació i urbanització derivats d’instruments de gestió urbanística.

Aprovació de certificacions d’obres relacionades amb contractes administratius, així com liquidacions dels contractes d’obra que siguen d’atribució d’òrgans unipersonals.

Concessió de subvencions d’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions i les pertinents Bases reguladores, excloent l’aprovació d’atorgament de subvencions d’ajudes socials i d’emergència social, així com ajudes incardinables a l’àrea de Benestar Social.

Sol·licitud de subvencions a altres Administracions Públiques, quan l’òrgan competent per a la sol·licitud siga l’Alcaldia, a més l’adopció de compromisos precisos per a efectuar la sol·licitud de subvencions a altres Administracions Públiques.

Pronunciament definitiu sobre els procediments administratius en matèria de reclamacions de responsabilitat patrimonial.

També li correspon l’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seues atribucions, i les atribucions que este o altre òrgan municipal li delegue o li atribuïsca les lleis.