Procés de participació PMUS

Un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) és una eina de gestió municipal per a organitzar de manera eficient les diferents maneres de transport que es generen dins d’una ciutat, fomentant aquells més respectuosos amb el medi ambient (a peu, amb bici, transport públic) i racionalitzant l’ús del transport motoritzat, especialment del cotxe.

L’objectiu d’este pla és constituir-se en un instrument transformador de la ciutat, dirigit a prioritzar els desplaçaments a peu i amb bicicleta, a millorar l’accessibilitat, a generar espais urbans de convivència ciutadana i que faça més saludable la forma de moure’s per l’entorn urbà.

Per això, i a fi que siguen considerades en el procés d’elaboració del PMUS de Xirivella les necessitats dels diferents agents implicats en la mobilitat urbana, s’ha dissenyat un procés participatiu obert al teixit associatiu i a la ciutadania.

El procés participatiu es desenvoluparà durant els mesos de desembre de 2017 i març de 2018, i està configurat per les fases següents:

Informació: desembre 2017
Participació i recollida de propostes: gener – març 2018
Validació: març 2018
Tornada: maig 2018

Per tal de facilitar la recollida d’aportacions i fer-lo accessible a tothom, al llarg de tot el procés s’impulsarà la participació a través de diversos canals. D’esta manera, a més de les sessions presencials amb els diferents col·lectius, disposarem d’una plataforma virtual a la qual es podran incorporar i debatre totes les propostes que es generen.

Les aportacions al PMUS de Xirivella s’estructuren en tres eixos:

1) Crear una ciutat més amigable per a vianants i ciclistes.

2) Millorar la interconnexió amb altres municipis.

3) Prioritzar el transport públic.

Qualsevol persona o col·lectiu interessat a participar en este procés, pot fer-ho a través de la plataforma:

Fes “clic” en la imatge per a anar a la plataforma #XirivellaParticipa

De forma presencial poden participar en les iniciatives coordinades per diverses entitats, en les sessions dels pròxims consells de barri, o a través dels diferents mitjans disponibles, i que poden consultar en el Servei de Participació Ciutadana.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

 

Línies estratègiques PMUS Xirivella
Glossari de termes PMUS

Registre en plataforma #*XirivellaParticipa – Tutorial

Quadern-Guia per al debat PMUS

Esborrany proposta PMUS

Infografia Fòrum de Mobilitat Jove

Presentació participació ciutadana en PMUS – Consell Local de Medi Ambient

Participación Ciudadana PMUS: Valoració de propostes