Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Xirivella (PMUS)

Un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) és una eina de gestió municipal per a organitzar de manera eficient les diferents
maneres de transport que es generen dins d’una ciutat, fomentant aquells més respectuosos amb el medi ambient (a peu, amb bici, transport públic) i racionalitzant l’ús del transport motoritzat, especialment del cotxe.

L’objectiu d’este pla és constituir-se en un instrument transformador de la ciutat, dirigit a prioritzar els desplaçaments a peu i amb bicicleta, a millorar l’accessibilitat, a generar espais urbans de convivència ciutadana i que faça més saludable la forma de moure’s per l’entorn urbà.
Per això, i a fi que siguen considerades en el procés d’elaboració del PMUS de Xirivella les necessitats dels diferents agents implicats en la mobilitat urbana, s’ha dissenyat un procés participatiu obert al teixit associatiu i a la ciutadania.
El procés participatiu es desenvoluparà durant els mesos de desembre de 2017 i març de 2018, i està configurat per les fases següents:
Informació: desembre 2017
Participació i recollida de propostes: gener – febrer 2018
Validació: març 2018
Tornada: març 2018
Tornada final (després de valoració política): maig 2018
Per tal de facilitar la recollida d’aportacions i fer-lo accessible a tothom, al llarg de tot el procés s’impulsarà la participació a través de diversos canals. D’esta manera, a més de les sessions presencials amb els diferents col·lectius, disposarem d’una plataforma virtual a la qual es podran incorporar i debatre totes les propostes que es generen.
Les aportacions al PMUS de Xirivella s’estructuren en tres eixos:
1) Crear una ciutat més amigable per a vianants i ciclistes.
2) Millorar la interconnexió amb altres municipis.
3) Prioritzar el transport públic.
Qualsevol persona o col·lectiu interessat a participar en este procés, pot fer-ho a través de la plataforma:

Fes “clic” sobre la imatge per a anar a la plataforma.

  

De forma presencial, también puedes participar en las iniciativas coordinadas por varias entidades, en las sesiones de los próximos Consejos de Barrio, o a través de los diferentes medios disponibles, y que pueden consultar en el Servicio de Participación Ciudadana.

De forma presencial poden participar en les iniciatives coordinades per diverses entitats, en les sessions dels pròxims consells de barri, o a través dels diferents mitjans disponibles, i que poden consultar en el Servei de Participació Ciutadana.

Informació addicional

PMUS Xirivella VLC

Glosario PMUS

Participació ciutadana en Plataforma online PMUS VLC_revisada

Cuaderno-Guía Propuestas ciudadana al PMUS