Política de privacitat

L’AJUNTAMENT DE XIRIVELLA està especialment sensibilitzat en la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant la present política de privacitat (d’ara endavant, la política) l’AJUNTAMENT DE XIRIVELLA informa els USUARIS dels llocs web: https://www.xirivella.es/, usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en lloc web, amb la finalitat que decidisquen, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

L’AJUNTAMENT DE XIRIVELLA es reserva la facultat de modificar aquesta política a fi d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en aquesta serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que en tinga perfecte coneixement del contingut.

RESPONSABLE

El responsable del tractament de les dades de caràcter personal és l’AJUNTAMENT DE XIRIVELLA.

Plaça de la Concòrdia, 6 baix, 46950, Xirivella (València).

Tel: 96 313 50 50 – Fax: 96 370 31 79 –transparencia@xirivella.es

https://www.xirivella.es/

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat de la recollida i el tractament de les dades personals, a través dels formularis i qüestionaris electrònics o, si escau, dels impresos descarregables que es troben a la disposició dels usuaris, respon, segons el cas concret, per a gestionar i atendre sol·licituds d’informació, dubtes o suggeriments, o bé les publicacions o a qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferits, patrocinats o esponsoritzats per l’AJUNTAMENT DE XIRIVELLA. A més, s’atendran les finalitats d’interés públic i l’exercici dels poders públics.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per a complir amb les obligacions legals o fins que l’interessat en sol·licite la supressió, sempre que hi estiga legitimat.

LEGITIMACIÓ

L’AJUNTAMENT DE XIRIVELLA està legitimat per a recollir dades de caràcter personal, ja que el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interés públic i en l’exercici de poders públics, tal com estableix el Reglament Europeu General de Protecció de Dades (d’ara endavant, RGPD). A més, es troba legitimat per al tractament de les dades recaptades, sobre les quals l’interessat n’haja donat el consentiment per a una o per a diverses finalitats específiques.

DESTINATARIS

Per tal que les dades que hi ha en els nostres fitxers informàtics o en paper sempre corresponguen a la realitat, tractarem de mantindre-les actualitzades. De manera que, a aquests efectes, l’usuari haurà de fer-hi els canvis, directament quan així estiga habilitat o els haurà de comunicar, per mitjà fefaent, a l’àrea o departament corresponent en l’AJUNTAMENT DE XIRIVELLA.

Les dades es podran comunicar a altres administracions públiques, per a finalitats d’interés públic i en l’exercici de les potestats conferides als poders públics.

Les dades personals recaptades a través dels formularis i qüestionaris electrònics o, si escau, impresos descarregables, no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitats expressades, en els supòsits previstos segons llei, així com en els casos específics dels quals s’informe expressament l’usuari.

DRETS DELS USUARIS

L’interessat de les dades personals podrà, en tot cas, exercitar els drets que l’assisteixen, d’acord amb el RGPD, i que són:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat; dret a sol·licitar-ne la rectificació,

  • Dret a sol·licitar-ne la supressió,

  • Dret a sol·licitar-ne la limitació del tractament,

  • Dret a oposar-se’n al tractament,

L’interessat podrà exercitar aquests drets mitjançant una sol·licitud que anirà acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, en la qual especificarà quin d’aquests drets sol·licita que siga satisfet i que remetrà a la direcció: AJUNTAMENT DE XIRIVELLA, domiciliat a la plaça de la Concòrdia, 6, 46950, Xirivella (València).

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

MESURES DE SEGURETAT

Finalment s’informa que AJUNTAMENT DE XIRIVELLA, adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, donant compliment al principi de responsabilitat proactiva, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, preguem que es pose en contacte amb nosaltres enviant un email a transparencia@xirivella.es