Documents sotmesos a informació pública

ANUNCIS:

BOP.Núm 147.- Edicte de l’Ajuntament de Xirivella sobre bases específiques reguladores del procediment de la cocesión de subvencions en el marc del programa “Suport als famílies per a tasques educatives curs 2018-2019”.

BOP.Núm 147.- Anunci de l’Ajuntament de Xirivella sobre incoació del procediment de selecció del lloc de treball de jutge/jutgessa de pau suplent.

BOP.Núm 146.- Edicte de l’Ajuntament de Xirivella sobre aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2018-2020.

BOP. Núm. 69/2018.- Anunci sobre submissió a información pública de la incoació del procediment de revisió d’ofici per a declarar la nul·litat de l’ordenança reguladora de la taxa per distribució d’aigua i de l’ordenanza de la taxa de presetació del servei de clavegueram.

Decret 201800492 d’autorització d’actes fallers per a la celebració de revetles.

BOP. Núm. 47.- Anunci de l’Ajuntament de Xirivella sobre modificació del règim de delegació d’atribucions efectuat per l’Alcaldia

BOP. Núm.  31.- Anunci de l’Ajuntament sobre aprovació de modificació del catàleg per a l’adjudicació de nivell destinació al lloc 57.B

BOP. Núm. 29.- Anunci de l’Ajuntament de Xirivella sobre incoació de procediment de selección de Jutge/ Jutgessa de Pau 

BOP. Núm. 29.- Anunci sobre información pública del Plan del Personal de l’Ajuntament

Anunci de l’obertura tràmit de participació ciutadana per al Pla Municipal de Mobilitat

BOE Núm. 230.- Resolució de l’Ajuntament de Xirivella referent a la convocatòria per a proveir una plaça d’Auxiliar Administrativa.

BOP. Núm. 140.- Anunci de l’Ajuntament de Xirivella sobre resolució relativa a la creació, modificació o supressió de fitxers de les Administracions Públiques.

BOP. Núm. 133.- Anunci de l’Ajuntament de Xirivella sobre informació pública de l’aprovació inicial del Reglament de funcionament del Servei Public de l’Escola Municipal de Música.

BOP. núm. 127.- Anunci de l’Ajuntament de Xirivella sobre aprovació definitiva del pressupost general de l’exercici 2017.

BOP. núm. 103.-Anunci de l’Ajuntament de Xirivella sobre aprovació inicial del pressupost general de l’exercici 2017

BOP.núm.78 – Período exposición al público del 27 de abril al 31 de mayo de 2016 – Aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora del uso de zonas recreativas de dominio público municipal ubicadas en el Parque Pablo Iglesias del municipio. 

BOP. núm. 89 – Período  exposición al público del 15 de junio de 2016 al 11 de Mayo de 2016 – -Aprobación inicial del Reglamento del Régimen Jurídico de los Huertos del término municipal.

 

EDICTES:

BOP-. Núm. 169. Edicte de l’Ajuntament de Xirivella sobre aprovació de les bases específiques per al procés de selecció d’una plaça d’auxiliar administratiu per concurs-oposició.