Ordenances i Reglaments

 MATÈRIA ORDENANCES I REGLAMENTS
 

BENESTAR

SOCIAL

 

Reglament Consell Municipal de la Tercera Edat

 

Modificació núm. 1 del Reglament dels centres de convivència municipals de jubilats i pensionistes

 

Ordenança reguladora de l’absentisme escolar.

 

pdf Ordenança reguladora de prestacions econòmiques individuals per a situacions d’emergència social.

BUTLLETÍ

D’INFORMACIÓ

MUNICIPAL

 

Reglament intern del BIM

CULTURA

Reglament de Funcionament del Servei Públic de l’Escola Municipal de Música.

ECONOMIA

I HISENDA

Ordenances fiscals

Ordenança reguladora de la concessió reguladora de la concessió de subvencions per a la instal·lació d’ascensors.

 

Ordenança reguladora de la concessió de subvencions atorgades per l’Ajuntament de Xirivella.

 

ESPORTS

Reglament regulador de l’ús de les instal·lacions municipals del camp de futbol del B. de la Llum per part de les associacions esporties locals.

 

Reglament del Consell Local d’Esports

HONOR I

CRONISTA

OFICIAL

   
 
        Reglament d’Honors.Reglament de la figura de cronista oficial de la Ciudad de Xirivella

MERCATS

Ordenança municipal reguladora de venda no sedentària

MEDI AMBIENT

Ordenança municipal d’abocament d’aigües residuals

 

Normes d’ús de l’ecoparc (BOP núm.: 285, de 21/11/2012)

 

Ordenança municipal de prevenció de la contaminació acústica de Xirivella, protecció contra sorolls i vibracions

 

Ordenança municipal reguladora de la neteja pública, recollida de residu i transport i abocament de terres i enderrocs a Xirivella 

 

Modificació núm. 1 de l’Ordenança reguladora de la neteja pública, recollida de residus i transport i abocament de terres i enderrocs de Xirivella 

 

Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions de telefonia mòbil

 

Ponència tècnica de prevenció de la contaminación y calidad ambiental.

 

Reglament del Règim Jurídic dels horts del terme municipal.

 

Ordenança municipal reguladora de l’ús de zones recreatives de domini públic municipal situades en el Parc “Pablo Iglesias” del municipi.

 

pdfModificació núm. 2 de l´ordenança reguladora de la neteja pública, recollida de residus i transport i abocament de terres i enderrocs de Xirivella

Modificació núm 3 de l´ordenança reguladora de la neteja pública, recollida de residus i transport i abocament de terres i enderrocs de xirivella 

OCUPACIÓ

DE LA VÍA

PÚBLICA

Ordenança municipal de l’ocupació de la vía pública amb taules i cadires.

 

Modificació núm. 1 de l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la vía pública amb taules i cadires.

 

pdfModificació núm. 2 de l´Ordenança municipal reguladora de l´ocupació de la vía pública amb taules i cadires.

 

pdfOrdenança completa amb les dues modificacions

PARTICIPACIÓ

CIUTADANA

Reglament municipal de participació ciutadana.

Reglament Consells de Barri.

POLICIA

PROTECCIÓ  CIVIL

QUEIXES I

SUGGERIMENTS

Ordenança municipal de queixes i suggeriments.

SANITAT

Ordenança municipal sobre protecció dels animals.

TRANSPORT URBÀ

Reglament regulador del servei públic municipal de transport col·lectiu urbà de viatgers.

 

URBANISME

Normativa Urbanística

VALENCIÀ

Reglament de normalització lingüística.

MUNICIPAL

Reglament Orgànic i d’ordenació Municipal

TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DE DADESpdf
Reglament de protecció de dades de l’Ajuntament de  Xirivella
.

 

 

pdfOrdenança Reguladora de l’Ús de l’Administració electrònica.