Ordenances fiscals

núm. Nom Descarrega
1 Ordenança fiscal general de gestió, recaptació i inspecció
2 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles
3 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE)
4 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
5 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
6 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
7 Ordenança de la taxa per distribució d’aigua
8 Ordenança de la taxa per prestació del servei de clavegueram
9 Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida de residus sòlids urbans
10 Ordenança reguladora de la taxa per ensenyaments especials en establiments docents de les entitats locals
11 Ordenança reguladora de la taxa per serveis urbanístics
12 Ordenança reguladora de la taxa servei de mercats
13 Ordenança reguladora de la taxa per tramitació de llicències d’obertura d’establiments i activitats
14 Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servei de piscines i instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs
15 Ordenança reguladora de les taxes per serveis generals
16 Ordenança reguladora de les taxes per la utilització privativa del domini públic munipal
17 Ordenança reguladora de la taxa per ocupació del vol, el sòl i el subsòl
18 Ordenança de la taxa per instal·lació d’anuncis que ocupen terrenys o instal·lacions de domini públic local
19 Ordenança reguladora de la taxa per drets d’examen
20 Ordenança reguladora de la taxa per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
per empreses que presten servicis de telefonia mòbil
21 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de servicis per a la celebració de matrimonis civils
22 Ordenança reguladora de la taxa per
utilització privativa del domini públic municipal amb taules, cadires i
altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa
23 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
atorgament d’autorització municipal per al repartiment en via pública de
publicitat i repartiment de publicitat domiciliària
24 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per servei d’ajuda a domicili
25 Ordenança reguladora de la taxa per la utilització de locals municipals
26 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
expedició de llicències i inscripcions en el Registre Municipal
d’animals domèstics i potencialment perillosos
27 Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de servei de menjador del centre ocupacional de discapacitats
28 Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servici d’escola d’estiu
29 Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servici públic municipal de publicitat en publicacions municipals
30 Ordenança reguladora preu públic per prestació de servici d’espectacles i activitats en les festes locals