Organigrama del Departament d’Urbanisme

 

El Departament d’Urbanisme es troba dividit en seccions, cada una de les quals presta els serveis següents al ciutadà:

1) Planejament i Oficina Tècnica:

– Elaboració, redacció i seguiment d’instruments de planejament (com ara modificacions del Pla General, plans parcials, plans de reforma interior, plans especials, estudis de detall, etc.), instruments de gestió urbanística (programes d’actuació aïllada i programes d’actuació integrada, projectes d’urbanització, projectes d’expropiació, etc.).
– Emissió d’informes urbanístics i certificats de compatibilitat urbanística
– Tramitació de llicències de parcel·lació
– Informació urbanística del municipi (expedició de plans d’ordenació, informació sobre paràmetres urbanístics segons les ordenances municipals: nombre d’altures, usos compatibles i incompatibles…)

2) Disciplina Urbanística:

– Tramitació d’expedients de llicències urbanístiques (d’edificació -d’obra major i d’obra menor-, de primera ocupació, de segona ocupació, etc.)
– Tramitació d’expedients de disciplina urbanística destinats a la restauració de la legalitat urbanística infringida (paralització d’obres sense llicència, legalització d’obres sense llicència)
– Emissió d’ordres d’execució
– Tramitació d’expedients de declaració de ruïna
– Tramitació d’expedients sancionadors per l’execució d’obres sense la llicència municipal pertinent