Planejament

L’activitat urbanística de planejament comprén totes les actuacions tendents a ordenar el destí dels terrenys, la seua utilització i les construccions en ells previstes, així com les accions públiques i privades que calen per a la seua transformació o conservació, i les condicions i terminis en què aquestes han de complir-se, atenent les necessitats la població i l’equilibri territorial.

En la Secció de Planejament i Oficina Tècnica es presten els serveis següents:

– Elaboració, redacció i seguiment d’instruments de planejament (com ara modificacions del Pla General, plans parcials, plans de reforma interior, plans especials, estudis de detall, etc.), instruments de gestió urbanística (programes d’actuació aïllada i programes d’actuació integrada, projectes d’urbanització, projectes d’expropiació, etc.)

– Emissió d’informes urbanístics i certificats de compatibilitat urbanística

– Tramitació de llicències de parcel·lació

– Informació urbanística del municipi (expedició de plans d’ordenació, informació sobre paràmetres urbanístics segons les ordenances municipals: nombre d’altures, usos compatibles i incompatibles…)