INFORMACIÓ SOBRE EL PGOU DE XIRIVELLA

 

 


PLANS DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA


NORMES URBANÍSTIQUES

La revisió-adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana de Xirivella va ser aprovada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de València, en sessió de 22 de novembre de 1989, i el corresponent acord d’aprovació definitiva va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València número 5 de data 6 d’octubre d’1.990.

En compliment del que disposa l’art. 70.2 de la Llei 7/1985 , de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local van ser publicades les normes urbanístiques que integren la revisió-adaptació del dit instrument de planejament en el Butlletí Oficial de la província de València número 80, de data 5 d’abril de 1991.

Posteriorment, i en execució de la Sentència del TSJ de València de 30 de juliol de 1992, es va adoptar nou acord d’aprovació per la Comissió Territorial d’Urbanisme de València, en sessió de 24 de març de 1993, i es va publicar el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la província de València, de data 9 de juny de 1993.

En l’actualitat s’han dut a terme 16modificacions puntuals del Pla General d’Ordenació Urbana, i estan pendent d’aprovació definitiva les números 13 i 16.

Índex de les Normes Urbanístiques

Normes Urbanístiques


PLANS D’ INFORMACIÓ

* Aprofitament d’aigües, séquies i pous

* Cartografia 1962

* Cultius

* Etapes desenvolupament

* Planejament anterior a 1989

* Xarxa bàsica de col·lectors

* Xarxes de comunicació, esquema viari

* Risc d’avingudes, inundabilitat

* Vies agropecuàries

* Alqueries

* Partides

* Polígons cadastrals

 


 

PLANS D’ ORDENACIÓ

 Núm. Concepte Fitxer
 1  Classificació del Sòl  1MB
 2  Estructura orgànica del territori  1MB
 3  Usos globals  1MB
 4  Usos detallats i delimitacions de zones  1MB
 5  Unitats d’actuació i actuacions aïllades  1MB
 6  Alineacions, rasants, altures edificació, dotacions i usos globals (nucli central)  9MB
 6  Aineacions, rasants, altures edificació, dotacions i usos globals (nucli central)  100KB
 7  Alineacions, rasants, altures edificació, dotacions i usos globals (Barri de la Llum)  2MB
 8  Alineacions, rasants, altures edificació, dotacions i usos globals (Pol. IND. Mare de Déu de la Salut)  1MB
 9  Alineacions, rasants, altures edificació, dotacions i usos globals (zona industrial Samarra)  3MB
 10  Equipaments públics (poliesportiu)
1MB
 27  Zones d’ordenació  1MB

 


MODIFICACIONS PUNTUALS DEL PGOU

 Núm. Concepte Aprop. Definitiva Publicació
 1  Modificacions Normes Urbanístiques
 2  Modificació UE-10 estació FGV (Alter-Ribarroja) 10/05/1994
 3  Modificació UE-9 estació FGV (Alqueries) 17/12/1998
 4  Ampliació parcel·la Cementeri Parroquial 21/12/1999
 5  Canvi d’ús d’industrial a terciari (parcel·la de FEYCU) 21/12/2001 DOCV 07/02/2002
 6  Modificació illa carrers Isabel de Villena,Matilde Salvador i Av. De la Paz 01/02/2002 DOCV 07/03/2002
 7  Modificació de la UA-3 20/12/2002 DOCV 12/02/2003
 8  Canvi d’ús de docent a assistencial social (PA-7) i de Docent a zona verda (UA-5) 04/08/2005 DOCV 18/10/2005
 9  Reposició IES Ramon Muntaner (adaptació servituds RENFE) 31/07/2006 DOCV 16/10/2006
 10  Modificació sobre les gruas-torre i aparells elevadors 02/06/2005 DOCV 23/12/2005
 11  Modificació ord. detallada parcel·la Cami Nou esq. a V. de la Salut i Pascual Arbos 29/11/2007 BOP 02/02/2008
 12  Modificació ordenances art. 79(vivenda unifamiliar) i art. 51 (condicions estètiques) 29/11/2007 BOP 23/01/2008
 13  Correcció de deficiències per a l’edificació, carrer Joaquin Orero núm. 21i23 28/05/2010 BOP 22/06/2010 / DOCV 19/10/2010
 14  Ampliació de la zona ambiental als carrers Germanes Cubells i Colom 29/10/2009 BOP 12/11/2009
 15  Reordenació urbanística av de la Pau carrer Rei En Jaume i parc Dolores Ibarruri 26/02/2009 BOP 29/04/2009
 16 Modificació d´ús de part de la parcel·la contigua a l´actual centre de Salut qualificant-la com equipament assistencial sanitari de xarxa secundària 05/08/2010 BOP 23/08/2010
 18 Modificació establiment ús dominant i general terciari en la parcel·la sita en la plaça Espanya s/n i modificació núm. 1 del Conveni Urbanístic 25/09/2014 BOP 10/10/2014
 19  Modificació art. 68 de les NNUU del PGOU 28/06/2012 BOP 06/10/2012
 20  Canvi d´ús de part de la parcel·la del parc Sant Josep i Jesús Ferrando per a la construcció del Teatre-Centre Cultural, Estudi d´Integració Paisatgística i Pla de Participació Pública 1/03/2013 BOP 13/05/2013
 21 Modificació arts. 77 i 85 de les NNUU del PGOU 26/07/2012 BOP 27/08/2012
 22  Modificació apartat h) de la disposició transitòria 3ª de les NNUU sobre la reserva de la dotació d´aparcament en edificis preexistents al PGOU 25/09/2014 BOP 17/10/2014
 23  Substitució de la qualificació de la parcel·la dotacional educativa sitía en l´av. Virgen de los Desamparados, 1 que passa d´SED a PQE  30/10/2015  BOP 2/12/2015

 


SOL·LICITUD D’ INFORMACIÓ URBANÍSTICA

Tota persona, siga o no interessada a efectes legals, té dret a sol·licitar per escrit l’emissió d’informe urbanístic referent a la classificació, qualificació i la resta de característiques del règim urbanístic (condicions d’ordenació, gestió, ús, aprofitament, programació urbanístics…) aplicables a una parcel·la concreta, sector, unitat d’execució o àmbit determinat.

A la sol·licitud d’informe urbanístic s’haurà d’adjuntar la documentació següent:

– Identificació de la persona sol·licitant

– Identificació cadastral de la parcel·la o parcel·les sobre les quals se sol·licita informació

– Pla d’emplaçament

– Justificant de l’ingrés previ de la taxa

La sol·licitud haurà detallar la informació que se sol·licita i l’objecte de la consulta, que haurà de sintetitzar-se en preguntes concretes i específiques. No s’admetran les consultes genèriques o abstractes.

Model de sol·licitud: Instància genèrica


CÈDULA DE GARANTIA URBANÍSTICA

Qualsevol persona podrà sol·licitar l’expedició de la cèdula de garantia urbanística per a les parcel·les susceptibles d’edificació mitjançant actuació aïllada.
La cèdula de garantia urbanística fa referència a les següents circumstàncies urbanístiques:

a) Situació de la finca, amb expressió dels límits i si està o no edificada

b) Ús global del sòl assignat pel Pla general

c) Ús detallat assignat pel Pla general d’ordenació urbana

d) Zona d’utilització en què es trobe el terreny

e) Unitat d’actuació de què es tracte i sistema d’actuació aplicable

f) Edificabilitat que tinga atribuïda pel Pla

g) Aprofitament tipus de la zona

h) Grau d’urbanització

La cèdula de garantia urbanística tindrà una vigència d’una any, dins del qual haurà de sol·licitar-se la pertinent llicència

L’atorgament de cèdules de garantia urbanística quedarà en suspens amb motiu de la suspensió de l’atorgament de llicències previst en l’art. 101 de la Llei 1672005, de 30 de desembre.

Model de sol·licitud: Instància genèrica