Revisió PGOU

  • FINALITZAT EL TERMINI PER A PRESENTACIÓ D´AL·LEGACIONS  

  • El passat 22 de desembre del 2010 s´acordà, pel Ple de l´Ajuntament sotmetre a informació pública el document de versió preliminar del Pla General d´Ordenació de Xirivella, l´informe de sostenibilitat i l´estudi preliminar del paisatge.

Els documents es troben depositats en l’Oficina d’Informació Municipal que es troba a la plaça de la Concòrdia núm. 6, perquè puguen tindre accés a aquesta documentació tot el públic interessat i les administracions afectades durant un termini de 45 dies hàbils, comptadors des de l´endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. En aquest termini podrà ser examinat pels que estiguen interessats i formular les observacions i suggeriments que estimen pertinents de conformitat amb el que establix l’art. 83 de la LUV i els arts. 10 i 21 de la Llei 9/2006, de 28 d’abril.

Aquests documents podran consultar-se:

a) Als tècnics municipals els dimecres, en horari de 9 a 14:30, en l’àrea d’nfraestructures, urbanisme i medi ambient (2a planta de l’edifici que es troba a la plaça de la Concòrdia núm. 6)

b) A un membre de l’equip redactor per a aclariment de dubtes. Per a això, s’haurà de concertar cita prèvia a través de l’Ajuntament de Xirivella, i telefonar al 963135050 ext. 2209

DOCUMENTS RELACIONATS

1. Anunci de l’acord del Ple de 22 de desembre del 2010

2. Document de versió preliminar del PGOU

2.1 Memòria informativa i plànols d´informació

2.2 Memòria justificativa i plànols d´ordenació

3. Evaluación ambiental estratègica

3.1 Informe de sostenibilitat ambiental

3.2 Informe no tècnic de l´ISA

4. Estudi del Paisatge

4.1 Estudi preliminar del paisatge

4.2 Memoria del pla de participació pública

4.3 Pla de participació pública

5. Publicació en el DOCV

6. Publicació en el Levante-EMV