Registre Municipal d’Urbanisme

Mitjançant un acord del Ple de l’Ajuntament de Xirivella, en sessió 19/2010, de data 25 de novembre, s’ha creat el REGISTRE MUNICIPAL D’URBANISME.

Aquest Registre ha sigut creat donant així compliment al que disposa el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, aprovat per Decret 62/2007, de 19 de maig, com a la Disposició Addicional Quarta de l’Ordenança Municipal reguladora del procediment d’atorgament de llicències urbanístiques i de la inspecció tècnica dels edificis.

El Registre Municipal d’Urbanisme té com a objecte garantir la transparència en l’exercici de la funció pública urbanística, així com garantir el compliment efectiu del destí a què està afecte el Patrimoni Municipal del Sòl.

Aquest registre és públic i qualsevol persona podrà consultar els documents continguts en ell i sol·licitar l’obtenció de còpies, amb el pagament previ de la taxa establida, en les ordenances fiscals vigents. A este efecte haurà de dirigir l’escrit a l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Medi Ambient, amb indicació, si és el cas, de la ubicació del solar, terreny, parcel·la del qual sol·licite informació.

El Registre Municipal d’Urbanisme estarà compost de deu seccions:

Secció 1a, de Plans Urbanístics i Programes d’Actuació

Secció 2a, de Convenis Urbanístics en què l’Ajuntament siga part

Secció 3a, de Cèdules de Garantia Urbanística

Secció 4a, dels Béns Immobles del Patrimoni Municipal del Sòl que hagen de destinar-se a la promoció i edificació de vivendes subjectes a algun règim de protecció pública

Secció 5a, dels Béns Immobles del Patrimoni Municipal del Sòl que hagen de destinar-se a la intervenció en els centres històrics, monuments o immobles d’interés patrimonial

Secció 6a, de les Llicències d’Urbanització, Edificació, Ocupació i Demolició

Secció 7a, de Solars i Edificis a Rehabilitar

Secció 8a, dels Estatuts dels Consorcis, Societats Urbanístiques i Entitats Urbanístiques Col·laboradores

Secció 9a, dels Agents Urbanitzadors i Empresaris Constructors que tinguen prohibició de contractar amb l’Administració

Secció 10a, de la Inspecció Tècnica dels Edificis