Ajornament de taxes i tributs

(26/04/20) Amb la finalitat de mitigar les conseqüències econòmiques de la pandèmia COVID-19 sobre la població, s’ha ampliat fins a l’1 de juliol de 2020 el període de pagament voluntari de les següents taxes i impostos:

– Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 2020

– Taxa per Prestació del Servei de Recollida de Residus Sòlids Urbans 2020

– Taxa de Guals Permanents 2020

– 1r semestre 2020 de la Taxa per Prestació del Servei del Mercat Municipal

El/la contribuent podrà satisfer el pagament d’aquestes taxes i impostos en les següents modalitats:

1. Si té domiciliat el rebut, el cobrament es carregarà en el compte corrent el dia 1 de juliol de l’any en curs. Si no el té domiciliat, pot tramitar la domiciliació tenint en compte que el termini per a tramitar-la en la seua entitat financera finalitza l’1 de juny pròxim.

Les vies per a domiciliar el seu rebut en la Diputació de València fins al dia 1 de juny són les que es detallen:

* Atenció telefònica: 96 300 05 00

* Atenció electrònica sense certificat digital: sede.dival.es/oficinatributaria (Sol·licitud de tràmits> emplenar dades personals > SOL·LICITUD DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA)

* Atenció electrònica amb certificat digital: sede.dival.es/oficinatributaria (Pagament de rebuts>Rebuts>Domiciliacions>Domiciliar o canviar domiciliació)

2. Si no té domiciliat el cobrament i no optarà per la possibilitat de domiciliació disposada en la modalitat 1, podrà fer ús de les següents opcions:

a) FER EFECTIU EL PAGAMENT FINS Al 4 DE MAIG DE 2020 amb el rebut enviat amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. MOLT IMPORTANT: si fa efectiu el pagament utilitzant aqueix rebut amb posterioritat al 4 de maig, el sistema de recaptació li generarà automàticament un RECÀRREC DEL 5% en haver-se superat el període voluntari inicialment establit. DESPRÉS DEL 4 DE MAIG, NO UTILITZE EL REBUT QUE HA ARRIBAT A LA SEUA BÚSTIA.

b) FER EFECTIU EL PAGAMENT DES DEL 5 DE MAIG FINS A L’1 DE JULIOL DEL 2020, PER A LA QUAL COSA HAURÀ DE SOL·LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA O A L’AJUNTAMENT UN NOU DOCUMENT D’INGRÉS INDIVIDUAL (amb període de pagament voluntari i sense recàrrec fins a l’1 de juliol) mitjançant les vies d’atenció que es detallen:

* Atenció telefònica: 96 300 05 00

* Atenció electrònica sense certificat digital: sede.dival.es/oficinatributaria (Sol·licitud de tràmits> emplenar dades personals>SOL·LICITUD DE DOCUMENTS D’INGRÉS)

* Atenció electrònica amb certificat digital: sede.dival.es/oficinatributaria (Pagament de rebuts>Rebuts>Generar Carta de Pagament)

* Correu electrònic a l’oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament (tributs@xirivella.es) adjuntant fotocòpia del DNI.

* Atenció presencial a l’Ajuntament a partir del dilluns, 18 de maig, amb CITA PRÈVIA (sol·licite-la en www.xirivella.es o telefonant al 96 313 50 50 en dies laborables de 8 a 14 hores).

NOTA IMPORTANT: Per la seua seguretat i la dels altres, li recomanem que faça ús de les opcions telemàtiques i evite els desplaçaments innecessaris.