Borsa de tècnic/a d’administració general

Des del dimecres 14 i fins el pròxim divendres 23 de març es poden presentar instàncies per a la convocatòria de borsa de treball de tècnic d'administració general grup A1 per a cobrir vacants. 

INSTÀNCIES I BASES: feu clic ací.

Des del dimecres 14 i fins el pròxim divendres 23 de març es poden presentar instàncies per a la convocatòria de borsa de treball de tècnic/a d’administració general grup A1 per a cobrir vacants.

Es requereix títol de Grau o llicenciat en dret, en ciències polítiques, en ciències econòmiques o empresarials, sociologia, GAP, relacions laborals, Ciències de Treball, Administració i Direcció d’ Empreses, o equivalent o en condicions d’obtindre’l abans de la data en què finalitze el termini de presentació d’instàncies.

Pel que fa als coneixements de valencià, es demana el certificat de coneixement de nivell mitjà de valencià, expedit per la JQCV o equivalent. En el cas que les persones aspirants no tinguen el certificat abans de finalitzar el termini de presentació d’instàncies, hauran de realitzar una prova amb estructura semblant als exercicis que la JQCV.

La prova consistirà en la resolució de un cas pràctic que versarà sobre un supòsit relacionat amb l’àmbit local en relació a les matèries previstes en el temari, en el qual la persona aspirant haja d’emetre un informe amb proposta de resolució sobre el supòsit plantejat, en la qual la persona aspirant fonamente la solució des d’una perspectiva teòrica i pràctica.

A aquest efecte, les persones aspirants podran utilitzar textos normatius oficials per a la seua consulta, en format paper.

+informació: Departament de Personal: 963135050