Obert el termini per a la designació d’un nou Jutge/Jutgessa de Pau suplent

L’Ajuntament de Xirivella obri el termini per a la designació d’un nou Jutge/Jutgessa de Pau suplent per al municipi, amb motiu de la renúncia de la persona que ocupava anteriorment aquest càrrec en la corporació. Es tracta de la segona ocasió en què el consistori inicia aquest procediment, atés que en l’anterior convocatòria no es van formular sol·licituds dins del termini i en la forma escaient i es va declarar desert el procés de selecció.

Per aquest motiu, el ple de la corporació, en la sessió ordinària celebrada el dia 30 d’octubre d’enguany, va adoptar, entre altres acords, donar una nova oportunitat perquè, qui estiga interessat/interessada, procedisca a presentar instàncies per a aquesta vacant. Així, per mitjà de l’anunci publicat hui, es convoca el procediment per a l’elecció de Jutge/Jutgessa de Pau suplent de l’Ajuntament de Xirivella. Les instàncies sol·licitant prendre part en la present convocatòria poden consultar-se en el següent link de descàrrega i es presentaran en el Registre General d’Entrada durant el termini de 20 dies hàbils a comptar des del dia 21 de novembre de l’any en curs, moment en  en què es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València.

La proposta per a l’elecció del Jutge/Jutgessa de Pau s’efectuarà pel Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones sol·licitants que reunisquen les condicions legals. El/la Jutge/a de Paz Suplente serà nomenat/a per a un període de quatre anys per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia corresponent.