RECURSOS I EINES PER A ASSOCIACIONS I CIUTADANIA

FORMACIÓ EN TEMPS DE CONFINAMENT

La situació de confinament en què ens trobem ha suposat també la paralització o reducció de l’activitat quotidiana de les associacions.

Aquest temps d’inactivitat suposa, d’altra banda, una oportunitat per a abordar alguns temes, com la formació, que s’ajornen constantment i que poden ajudar al creixement de l’associació.

Per això, us convidem a  assistir a trobades formatives o revisar les guies, i el material didàctic, que moltes entitats ofereixen de manera gratuïta durant aquest període.

Per a facilitar el coneixement i accés a aquests recursos, des de de el servei de Participació Ciutadana hem preparat una recopilació que pots consultar en este document.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantindrem actualitzada la informació a través d’este canal, informant periòdicament de les accions formatives que es vagen convocant.

Si coneixes algun altre recurs relacionat amb aquesta temàtica i la difusió de la qual pot resultar interessant per a les entitats i col·lectius de Xirivella, envia’ns la informació a participacio@xirivella.es.

SUBVENCIONS DESTINADES A LES ENTITATS CIUTADANES DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A L’ENFORTIMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN L’ÀMBIT DE L’ASSOCIACIONISME, DURANT L’EXERCICI 2020

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Federacions, confederacions, associacions i fundacions de la Comunitat Valenciana amb seu o delegació estable en aquesta.

Bases

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l’any 2020, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana per a l’enfortiment de la participació ciutadana en l’àmbit de l’associacionisme.

 

Actuacions subvencionables

1. Se subvencionaran les actuacions destinades a complir els objectius generals següents:

a) Accions de formació en matèria de participació ciutadana i foment de l’associacionisme.

b) Foment de la participació dels associats i associades en el dia a dia de l’entitat.

c) Foment de la cooperació interassociativa o el treball en xarxa amb altres entitats.

2. Els objectius específics, que s’han de definir i desenvolupar en el projecte, han de consistir en:

a) Promoure iniciatives i propostes per a aprofundir en els drets polítics de participació col·lectiva.

b) Dissenyar espais/fòrums oberts de debat a l’intercanvi d’idees i a l’elaboració de propostes, que puguen contribuir a la construcció de manera crítica de polítiques i la presa de decisions públiques.

c) Promoure iniciatives de participació ciutadana que afavorisquen la realització de processos participatius que pretenguen obrir espais de diàleg i acció sobre assumptes d’interés públic.

d) Fomentar la innovació social i ciutadana que impulse la cultura i organització col·laborativa per a la participació ciutadana.

e) Fomentar l’associacionisme i l’adhesió de les persones en col·lectius organitzats per a dur a terme accions dirigides a millorar la qualitat de vida de les associades i associats.

f) Fomentar la cooperació interassociativa i potenciar el treball en xarxa i la col·laboració entre entitats associatives per a l’assoliment d’interessos comuns i d’optimització de recursos, mitjans i informació. S’entén per treball en xarxa la interacció intencional i selectiva entre dos o més actors sobre la base d’una relació subjecte-objecte amb la finalitat de millorar el benestar personal i la qualitat de vida, tant de l’individu com de la comunitat en la qual s’integra.

g) Incidir en la informació i formació de metodologies de participació dirigides als membres de l’entitat i/o a les persones beneficiàries de les actuacions de l’entitat.

3. Per a la consecució dels objectius abans esmentats, se subvencionaran les següents activitats i accions consistents en:

a) Jornades, debats i fòrums oberts a l’intercanvi d’idees que es dirigisquen a l’elaboració d’una proposta concreta d’accions o polítiques públiques.

b) Disseny i execució d’instruments o eines que afavorisquen la participació de la ciutadania en les finalitats que li són pròpies a l’entitat sol·licitant (xarxes ciutadanes, plataformes digitals, trobades associatives…).

c) Cursos de formació, seminaris, jornades, congressos o altres accions anàlogues en matèria de participació ciutadana i foment de l’associacionisme, així com la formació per a la millora del funcionament de les entitats existents.

d) Accions d’assessorament a la ciutadania relacionades amb la participació ciutadana i el foment de l’associacionisme.

e) Realització d’estudis, materials informatius, de difusió, divulgatius, etc., com guies, butlletins, treballs o estudis d’investigació social en el seu àmbit territorial, relacionats amb la participació ciutadana i el foment de l’associacionisme.

 

Termini de presentació

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el DOGV (número 8754, de 04/03/2020). L’incompliment del termini esmentat donarà lloc a l’exclusió de la convocatòria.

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L’ESTAT D’ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S’INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D’AQUEST.

 

Sol·licituds

Presentació telemàtica (Per a poder realitzar la presentació electrònicament, el sol·licitant haurà de disposar d’algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la Seu de la Generalitat).

Tramitar amb certificat electrònic

 

Informació addicional

Accés a la convocatòria

 

EL CERTIFICAT DIGITAL: INFORMACIÓ I RECURSOS PER SOL·LICITAR-LO

L’aprovació de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, suposa que, en la seua qualitat de persona jurídica, les associacions estan obligades a relacionar-se amb l’Administració a través de mitjans electrònics.

Amb l’objectiu de facilitar al màxim l’obtenció del certificat a les entitats que encara no el tenen, des de el Servei de Participació Ciutadana obrim aquest espai web per recopilar els principals recursos sobre el certificat digital i quins són els passos a seguir per tal de sol·licitar-lo.

GUIA: Com obtindre el certificat digital de l’associació