Michel Montaner Berbel

Alcalde i Regidor d’Adolescència i Joventut

Dirigix el govern i l’administració municipal.

Representa l’Ajuntament.

Convoca i presideix les sessions del Ple i de qualsevol altre òrgan municipal, quan així s’establisca en disposició legal o reglamentària, i decideix els empats amb vot de qualitat.

La resta d’atribucions establides en l’ordre 21 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Michel Montaner va accedir a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Xirivella el 15 de juny de 2019.

D’altra banda, Michel Montaner, comprén la direcció i gestió dels assumptes relacionats amb l’adolescència i la joventut.

Contacte

Partit polític: PSPV-PSOE

Email: Contacta

Telèfon:

Horari

Ajuntament de Xirivella, despatx d’alcaldia, cal concertar cita prèviament.

Càrrecs, representacions i retribucions

Regidor del grup municipal PSPV i primer tinent d'alcalde

31.716,13 € bruts anuals (des del 24 de juny de 2017)

Alcalde de l'Ajuntament de Xirivella (fins al 24 de juny de 2017)

40.358,61 € bruts anuals

Portaveu del GM PSPV

No retribuït

Representant del GM PSPV en la Junta de Govern Local

No retribuït

Membre de la Junta de Portavoces

No retribuït

Representant del Grup PSPV en la Mesa de Negociació

No retribuït

Representant del Grup PSPV en la Comissió Informativa d'Urbanisme

No retribuït

Representant del GM PSPV en l'Àrea de Desenvolupament Sostenible

No retribuït

President del Consell del Comerç Local

No retribuït

 

Dades biogràfiques

Estudis:

Ocupació: