Sol·licitud reserva paellers

 

Amb este formulari pots sol·licitar l’ús del paeller durant el torn desitjat. D’ací a uns dies rebràs al correu-e indicat la CONCESSIÓ o DENEGACIÓ del paeller.

Consulta les normes d’ús ací.

Data(requerit)

Torn (requerit)

Comentaris

L'informem que, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades, les dades personals que vosté ha facilitat seran utilitzats per l'Ajuntament de Xirivella per a la reserva dels paellers municipals.

El seu consentiment és necessari per al tractament posterior d'aquestes dades en el procediment o servei escollit per vosté i sense els quals no seria possible tramitar la seua sol·licitud.
Abans de donar el seu consentiment, si necessita informació addicional sobre la protecció de dades de caràcter personal del procediment o servei que vosté ha escollit pot sol·licitar-la en l'adreça electrònica transparencia@xirivella.es i se l'informarà del responsable del tractament, del delegat de protecció de dades, de les finalitats del tractament i la seua base jurídica, de la legitimació del tractament, dels destinataris de les seues dades i dels drets que vosté pot exercir.

Manifeste, sota la meua responsabilitat, que em compromet a:
Utilitzar adequadament el paeller esmentat i a respondre'n del mal ús, així com a deixar-lo en condicions òptimes per l'ús següent.

Complir amb l'article 15 de l'Ordenança reguladora de l'ús de zones recreatives de domini públic municipal ubicades al parc Pablo Iglesias d'este municipi, i a assumir que, en cas contrari, podran exigir-me, previ el procediment administratiu corresponent, la responsabilitat pels danys i perjuís que s'ocasionen i que estiguen establits en dita ordenança.

Accepte