Ajudes paréntesi Pla Resistir

Ajudes Pla RESISTIR, que inclou les Ajudes Parèntesis en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia.

El Pla Resistir està dotat amb 160 milions d’euros, aportats en un 62,5% per la Generalitat, en un 22,5% per les Diputacions Provincials, i en el 15% restant pels Ajuntaments.

Aquest paquet d’ajudes inclou una quantitat de 558.903 euros en el cas de Xirivella.

L’import assignat serà distribuït, atesos els següents criteris:

– Una quantitat fixa de 2.000€ per cada persona treballadora autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats en l’Annex I.
– Una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i persones treballadores autònomes en els CNAE i IAE identificats a l’annex I de les bases de la convocatòria.

Les ajudes han de complir les següents condicions:

– Anar dirigides directament a persones treballadores autònomes i microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores.

– Les ajudes per una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 es refereixen als sectors anteriorment esmentats i detallats en l’annex I (Veure detall IAE i CNAE en l’annex I)

– Les ajudes han d’anar dirigides a cobrir despeses corrents de l’activitat realitzada. Aquestes despeses han d’haver-se realitzat des d’abril de 2020 fins a la data de presentació de la sol·licitud. Aquestes despeses han d’estar justificats documentalment.

Anunci Resolució definitiva convocatoria 1 pla resistir

BOP pla resistir 2

Bases pla resistir 2

Solicitud Plan resistir 2 i compte justificatiu

Annex de representació

Termini de presentació de sol·licituds del 12 al 30 de juliol de 2021 per la  seu electrónica de l’ajuntament de Xirivella

Enllaç per a tramitar: https://sede.xirivella.es/ficha-procedimiento/225?lang=va

Anunci resolució provisional convocatoria 2