Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local-(AODL)-2019

És un programa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i formació que té per objecte la contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL) en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Funcions dels agents d’ocupació i desenvolupament local

1. Els agents d’ocupació i desenvolupament local tenen com a missió principal col·laborar en la promoció econòmica de la zona i la implantació de polítiques actives d’ocupació orientades a la generació d’ocupació i activitat empresarial.

2. Són funcions dels agents d’ocupació i desenvolupament local:
a) Prospecció de recursos ociosos o infrautilitzats, de projectes empresarials de promoció econòmica local i iniciatives innovadores per a la generació d’ocupació en l’àmbit local, identificant noves activitats econòmiques i possibles emprenedors.
b) Difusió i estímul de les potencials oportunitats de creació d’activitat entre persones desocupades, promotors, emprenedors i institucions col·laboradores.
c) Acompanyament tècnic en la iniciació de projectes empresarials per a la seua consolidació en empreses generadores de noves ocupacions, assessorant i informant sobre la viabilitat tècnica, econòmica i financera i, en general, sobre els plans de llançaments de les empreses.
d) Suport a promotors d’empreses i acompanyament tècnic durant les primeres etapes de funcionament, per mitjà de l’aplicació de tècniques de consultoria en gestió empresarial i assistència en els processos formatius que coadjuven a la seua consolidació.
e) Col·laboració en el desenvolupament de polítiques actives d’ocupació d’acord amb les directrius de Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació.
f) Execució de les mesures adoptades en els processos de concertació social en matèria d’ocupació i desenvolupament local.
g) Qualsevol altra funció anàloga o complementària a les anteriors.

En el següent ellaç es troben publicades les ofertes d’AODL presentades en la Comunitat Autònoma:

https://bit.ly/2Khh6aF

S’oferix la contractació a jornada completa pel temps que determine la Resolució de concessió de la subvenció.

A continuació s’inclouen els enllaços amb els documents a presentar per registre d’entrada de l’ajuntament de Xirivella, per a participar en el procés de selecció:

Instruccion EMSA01 2019_val

Autobaremació EMSA01 2019_val

Instància AEDL_2019

Termini de presentació d’instàncies a l’ajuntament de Xirivella del 25 al 29 de novembre.

Es recomana la utilització del registre telemàtic per la seu electrònica de l’ajuntament de Xirivella.

Acta AEDL_19

Acta_final_AEDL_19