Programes contractacions SERVEF

EMCORD 2017

És un programa del SERVEF que té per objecte la contractació de persones en situació de desocupació de llarga durada per a la realització d’obres o serveis d’interès general en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Els destinataris finals d’aquest programa són les persones aturades que, havent sigut objecte d’un itinerari personalitzat d’inserció laboral, figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els centres SERVEF d’Ocupació de la Generalitat durant almenys 360 dies en un període de 540 dies.

Després de la publicació en l’apartat de subvencions de foment d’ocupació de la web del SERVEF dels imports assignats per l’òrgan col·legiat, l’ajuntament de Xirivella ha presentat oferta d’ocupació al centre SERVEF d’Ocupació d’Alaquàs, que ha efectuat una preselecció entre persones aturades que preferentment no resulten beneficiàries de prestacions o subsidis per desocupació o de rendes vinculades a processos d’inserció laboral. Les ocupacions sol·licitades en les ofertes d’ocupació han sigut oficial obrer i administratiu.

L’ajuntament de Xirivella ha contractat als qui han obtingut una major puntuació en la baremación dels criteris establits en l’annex de l’Ordre 8/2016.

Les persones candidates estaven inscrites com a aturades en el SERVEF en el moment de la seua contractació, que ha tingut lloc després de la concessió de la subvenció.

Les persones treballadores podran ser substituïdes en cas de resolució del contracte de treball abans que finalitze el projecte per causes justificades o de la seua suspensió a causa de situacions d’incapacitat temporal, maternitat, paternitat o altres situacions amb obligació legal de reserva del lloc. Les substitucions es realitzaran segons la seua ordre de puntuació per unes altres persones candidates que figuren inscrites com a aturades demandants d’ocupació. Si cap de les persones candidates en situació de reserva reunira els requisits per a ser contractada, s’iniciarà un nou procés de selecció.

Actes de selecció

EMCORP 2017

És un programa del SERVEF que té per objecte la contractació de persones aturades d’almenys 30 anys d’edat, per a la realització d’obres o serveis d’interès general en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana.

Els destinataris finals d’aquest programa són les persones aturades d’almenys 30 anys d’edat, inscrites com a demandants d’ocupació en els centres SERVEF d’Ocupació de la Generalitat.

Després de la publicació en l’apartat de subvencions de foment d’ocupació de la web del SERVEF dels imports assignats per l’òrgan col·legiat, l’ajuntament de Xirivella ha presentat oferta d’ocupació en el centre SERVEF d’Ocupació de **alaquàs, que ha efectuat una preselecció entre persones aturades d’almenys 30 anys d’edat, que preferentment no resulten beneficiàries de prestacions o subsidis per desocupació o de rendes vinculades a processos d’inserció laboral. Les ocupacions sol·licitades en les ofertes d’ocupació han sigut tècnic d’estudis de mercat, administratiu i auxiliar administratiu.

L’ajuntament de Xirivella ha contractat als qui han obtingut una major puntuació en la baremación dels criteris establits en l’annex de l’Ordre 8/2016.

Les persones candidates estaven inscrites com a aturades en el SERVEF en el moment de la seua contractació, que ha tingut lloc després de la concessió de la subvenció.

Les persones treballadores podran ser substituïdes en cas de resolució del contracte de treball abans que finalitze el projecte per causes justificades o de la seua suspensió a causa de situacions d’incapacitat temporal, maternitat, paternitat o altres situacions amb obligació legal de reserva del lloc. Les substitucions es realitzaran segons la seua ordre de puntuació per unes altres persones candidates que figuren inscrites com a aturades demandants d’ocupació. Si cap de les persones candidates en situació de reserva reunira els requisits per a ser contractada, s’iniciarà un nou procés de selecció.

Actes de selecció