ECOVID 2021

Cartel FSE ayudas ECOVID 2021

El programa ECOVID es un programa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i formació que té per objecte la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys, que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais Labora de la Generalitat, condició que hauran de complir en el moment de la contractació.

Per a la selecció de les persones destinatàries, l’ajuntament ha presentat ofertes d’ocupació a l’Espai Labora, que ha efectuat una preselecció entre els candidats inclosos en los perfiles de les ofertes.

Per a la selecció final de les persones candidates s’ha constituit una comissió de baremació integrada per dos representants de l’ajuntament, que exerciran la presidència (amb vot de qualitat) i la secretaria; i per sengles representants de les organitzacions sindicals integrants del Consell de Direcció de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.

L’entitat local beneficiària ha contractat a aquelles persones que han obtingut més puntuació en el procés de selecció. En cas d’empat tindrà preferència la persona de major edat i, si persisteix l’empat, la persona amb major permanència en desocupació.

Enllaç al web de Labora. Programa Ecovid 2021

Els candidats preseleccionats per l’espai Labora d’Alaquàs, han presentat per la seu electrònica de l’ajuntament de Xirivella (mitjançant instància genérica), o presencialment en les instal·lacions de l’Agència de Desenvolupament Local, al carrer de Montealegre 6, la següent documentació::
  • Instància ecovid 2021
  • Impres de autobaremació
  • DNI
  • Certificat del grau de discapacitat (només si escau)
  • Resolució judicial o informe de Serveis Socials acreditatiu de la condició de víctima de violència de gènere (només si escau)
  • Certificat acreditatiu de risc d’exclusió social (només si escau)
  • Titulació acadèmica
  • DARDE

Termini de presentació de sol·licituds fins el 2 de desembre de 2021

Actes ECOVID codis

Els candidats seleccionats tenen un contracte d’un any, des del 29 de desembre de 2021 fins al 28 de desembre de 2022.