EMPUJU 2018

AVALEM JOVES PLUS

És un programa d’incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Les persones destinatàries finals d’aquestes ajudes són les persones joves majors de 16 anys beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, en el termes establits en el Reial decret llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l’impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

L’ajuntament de Xirivella presentarà ofertes d’ocupació al centre SERVEF d’Ocupació, que efectuarà una preselecció entre les persones indicades en l’apartat anterior. Per a la preselecció es prioritza a les persones que no hagen rebut prèviament atenció per part del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i a les quals estiguen més pròximes a complir l’edat màxima prevista en el sistema.

Per a la selecció final de les persones candidates es constituirà una Comissió de Baremación integrada per representants de l’ajuntament de Xirivella, i per sengles representants de les organitzacions sindicals integrants del Consell de direcció del SERVEF.

L’ajuntament de Xirivella contractarà a qui obtinga una major puntuació en la baremació dels criteris establits en l’ORDRE 7/2017, de 10 d’abril, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores del programa d’incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, publicada al DOGV 8019 el 11 d’abril de 2017.

Perfils i nombre de llocs de treball inclosos en el programa Empuju 2018:

1 tècnic d’estudis de mercat
1 tècnic de projectes europeus
1 dissenyador gràfic. TS disseny i gestió de la producció gràfica
2 orientadors laborals
2 prevencionistes de riscos laborals. TS prevenció de riscos laborals
6 informadors mediambientals
1 animador – monitor d’esports
2 sociòlegs
2 intermediadors culturals
1 dinamitzador comunitari. CP3 Dinamització comunitària
2 graus en comunicació audiovisual
1 Enginyeria agroalimentària i agroambiental
1 Pedagog
1 Enginyeria geomàtica i topografia
2 graus en ciències ambientals
1 Enginyeria d’obres públiques
1 grau en geografia i medi ambient
1 Tècnic en energia. TS de la família professional d’energia
1 Enginyeria forestal i del mitjà natural
1 Tècnic de telecomunicacions. TS sistemes de telecomunicacions i informàtics
1 Tècnic aplicacions web. TS desenvolupament d’aplicacions web
5 TS integració social
1 grau en informació i documentació
4 monitors de temps lliure. CP3 activitats de temps lliure

Instruccions Selecció_valencià 2018

Correcció d’errades instruccions de selecció_valencià_2018

Instància empuju 2018

Recordeu afegir en la documentació la titulació requerida en cadascuna de les ofertes d’ocupació

Autobaremació_2018

EMP0387E declarario garantia juvenil

EMP0458E ingresos menor

EMP0456E rebuig oferta

ACTES DE BAREMACIÓ del 19/7/2018

Acta 1 animador esportiu

Acta 1 comunicació audiovisual

Acta 1 dissenyador gràfic

Acta 1 enginyer agroalimentari

Acta 1 enginyer forestal

Acta 1 enginyer geomatica i topografia

Acta 1 enginyer obres públiques

Acta 1 geografia

Acta 1 Informador mediambiental

Acta 1 mediador intercultural

Acta 1 monitor de temps lliure

Acta 1 orientador laboral

Acta 1 sociòleg

Acta 1 tècnic energia

Acta 1 tècnic estudis de mercat

Acta 1 tècnic projectes europeus

Acta 1 TS aplicacions web

ACTES DE BAREMACIÓ del 24/7/2018

Acta 1 ts sistemes de telecomunicacions i informàtics

Acta 1 ts integració social

Acta 1 pedagogia

Acta 1 informació i documentació

Acta 1 ts prevenció de riscos laborals

Acta 1 ciencies ambientals

Acta 1 dinamitzador comunitari

ACTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS del 3/8/2018

Acta de resolució d’al·legacions

CONTRACTACIONS EMPUJU: 33

  • Subvenció: 899.261,40 €
  • Número de contractes: 33
  • Durada dels contractes (1 any): Des del 13 d’agost de 2018 fins el 12 d’agost de 2019 (en un cas la seua durada es del 16 d’agost de 2018 fins el 15 d’agost de 2019)
  • Tipus de contracte: Contracte por obra o servei determinat d’interés social a jornada completa

Ocupacions contratades i tasques a realitzar:

Mediador intercultural: 1 persona

Detecció, prevenció i mediació per a reduïr el grau de conflictivitat social

Informació i documentació: 1 persona

Digitalització del material bibliogràfic de la secció local de les biblioteques públiques i altres documents de l’arxiu municipal

Dinamitzador comunitari: 1 persona

Projecte d’impuls i enfortiment del moviment associatiu de Xirivella

 Enginyer d’obres públiques: 1 persona

Implementació del PMUS

Comunicació audiovisual: 1 persona

Organització, redacció, enregistrament i edició d’imatges i vídeos de la campanya 2019 de difusió de l’administració electrònica municipal, així com d’altres campanyes i activitats municipals

Monitor de temps lliure: 1 persona

Implantació dels punts d’informació juvenil i tasques relacionades

Tècnics d’integració social: 4 persones

Programa de Persones Majors. Servei d’UPCCA (unitat de prevenció comunitària de conductes addictives) en el Programa de compensatòria alumnat PAC, Itineraris formatius, i gestió de l’oci i el
temps lliure dels adolescents i joves. Tallers integració alumnat amb risc d’exclusió social per inadaptació escolar. Atenció a l’alumnat expulsat dels IES de la localitat. Implantació dels punts d’informació juvenil i tasques relacionades

Dissenyador gràfic: 2 persones

Disseny de la imatge gràfica de difusió de la campanya 2019 de difusió de l’administració
electrònica municipal, així com d’altres campanyes i activitats municipals

Tècnic Superior d’aplicacions web: 1 persona

Projecte d’assesorament a empreses i ciutadans en matèria d’administració electrònica.

Tècnic Superior en sistemes de telecomunicacions i informàtics: 1 persona

Solucions de veu i dades en instal·lacions de telecomunicacions en edificis municipals. Propostes de sistemes de telecomunicacions i informàtiques diferents dels actuals en l’ajuntament i desenvolupament de programes de monitorització en xarxa.

Tècnic d’estudis de mercat: 2 persones

Investigació de mercats aplicats al comerç i empresariat local

Pedagog: 1 persona

Pla Atenció a l’alumnat nouvingut als centres educatius per al curs escolar 2018/2019. Programa municipal de prevenció de la violència entre menors i/o adolescents.

Ciències ambientals: 2 persones

Campanya de sensibilització i conscienciació de respecte al medi ambient

Informadors mediambientals: 4 persones

Implementació del cinqué contenidor de restes orgàniques. Recopilació de dades i informació (estudi previ municipal) per la implementació del 5é contenidor (restes orgàniques). Desenvolupament del Pacte d’Alcaldies: Recopilació de dades per a l’elaboració dels documents del Pacte d’Alcaldies

Enginyer forestal: 2 persones

Actualització bases de dades GIS sobre recursos naturals del municipi

Eenginyer en geomàtica i topografia: 2 persones

Actualització bases de dades de l’oficina tècnica en compliment de normativa d’aplicació. Georeferenciar les normes urbanístiques. Complimentar del qüestionari municipal «Visor d’espais urbans sensibles»

Tècnic d’energia: 1 persona

Projecte d’eficiència energètica en enllumenat públics i instal·lacions tèrmiques

Geografia i medi ambient: 1 persona

Implementació del Pla d’Actuació Municipal davant el risc d’inundacions. Elaboració del Pla Director

Prevencionistes de riscos laborals: 2 persones

Actualització de documentació de Prevenció de Riscos Laborals i Implementació dels programes de Mesures d’Emergències dels diferents edificis municipals.  Revisió dels Planes de prevenció

Orientadors laborals: 2 persones

Programes d’inserció laboral, orientació laboral, formació per a l’ocupació i foment d’ocupació. Elaboració d’itineraris individual i personalitzat d’ocupació. Orientació laboral a desocupats 2.0; formació a desocupats en competències digitals i d’inserció laboral; adaptació competències al món laboral