EMPUJU 2021

Cartell FSE ayudas EMPUJU 2021

És un programa d’incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals.

Les persones destinatàries finals són les persones desocupades menors de 30 anys d’edat, que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais Labora de la Generalitat, condició que hauran de complir en el moment de la contractació.

L’ajuntament de Xirivella ha presentat ofertes d’ocupació a l’espai Labora d’Alaquàs, que ha efectuat una preselecció entre les persones indicades en l’apartat anterior.

Perfils del programa Empuju 2021:

CNO          Descripció                                Titulació associada
26241023 Orientadors professionals per a la inserció  Grau en Psicologia, psicopedagogia, ciències del treball, o treball social
24841012 Dissenyadors Gràfics I Multimèdia   CFGS Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia
38131017 Tècnics de suport de xarxes   CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
31291189 Tècnics de medi ambient   Grau en ciències ambientals
33261047 Tècnics en seguretat i salut en el treball, en general   CFGS en Prevenció de Riscos Professionals
37151010 Animadors comunitaris en general  CFGS en Animació Sociocultural i Turística, Grau en Educació Social , Magisteri, Psicologia o Sociologia. Certificats de professionalitat de Dinamització Comunitària, Direcció d’activitats de temps lliure juvenil, Informació juvenil (2 llocs)
37131069 Tècnics en integració social   CFGS en Integració Social
41111011 Empleats administratius de comptabilitat, en general   CFGM Gestió Administrativa
36221017 Professionals de suport de l’administració pública de serveis socials   CFGM Gestió Administrativa
24251011 Enginyers tècnics forestals   Grau en Enginyeria Forestal i del Medi natural
24621018 Enginyers tècnics en construcció i obra civil   Grau en Enginyeria Civil
24711023 Enginyers tècnics en electricitat, en general   Grau en Enginyeria Elèctrica
29121027 Documentalistes   Grau en Informació i Documentació
25111040 Advocats, en general   Grau en dret
31221115 Tècnics en organització d’instal·lació i manteniment d’edificis i equipaments urbans   CFGS en Projectes d’Edificació
37131041 Promotors d’igualtat d’oportunitats, en general   CFGS en Promoció d’Igualtat de Gènere

Per a la selecció final de les persones candidates s’ha constituit una comissió de baremació integrada per dos representants de l’entitat beneficiària, que ostentaran la presidència (amb vot de qualitat) i la secretaria; i per sengles representants de les organitzacions sindicals integrants del Consell de Direcció de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.

L’ajuntament de Xirivella ha contractat a aquelles persones que han obtingut més puntuació en el procés de selecció. En cas d’empat tindrà preferència la persona de major edat i, si persisteix l’empat, la persona amb major permanència en desocupació.

Enllaç al web de Labora. Programa Empuju 2021

Els candidats preseleccionats per l’espai Labora d’Alaquàs, han presentat per la seu electrònica de l’ajuntament de Xirivella (mitjançant instància genérica), o presencialment en les instal·lacions de l’Agència de Desenvolupament Local, al carrer de Montealegre 6, la següent documentació::

Termini de presentació de sol·licituds fins el 19 de novembre de 2021

Actes empuju 2021 Codis

Termini de al·legacions fins el 30 de novembre de 2021

Alegacio EMPUJU codis

Actes noves EMPUJU codis