Normes

ÍNDEX

› NORMES D’ACCÉS I ÚS DEL SERVEI

› NORMATIVA DE PRÉSTEC

› NORMES D’US D’INTERNET

› PREGUNTES MÉS FREQÜENTS 


NORMES D’ACCÉS I ÚS DEL SERVEI

L’accés a les biblioteques i l’ús dels documents dins del recinte és lliure i gratuït.

Els menors de 8 anys estaran a la biblioteca acompanyats sempre d’un adult.

El comportament ha de ser el correcte, respectuós i silenciós, especialment a les zones de lectura i estudi.

No està permés menjar o beure dins de la biblioteca, així com l’ús de mòbils o altres dispositius amb so.

S’hi ha de tindre cura del material, tant dels documents com del mobiliari, i mantindre’l en bones condicions. Qualsevol persona que faça malbé un document estarà obligat a reposar-lo.

El personal podrà, en qualsevol moment, instar a abandonar la biblioteca a tota aquella persona que no en respecte les normes de comportament.

Es poden obtindre còpies dels documents de la biblioteca, sempre dins de la legislació vigent i amb màxim de dues còpies per usuari i dia. L’horari de reprografia finalitzarà una hora abans del tancament del servei i, en tot cas, dependrà de les circunstàncies d’aquest. Els dissabtes no es faran còpies.

La biblioteca és de tots i la teua col·laboració és imprescindible per a poder oferir un servei públic de qualitat.

Pujar


NORMATIVA DE PRÉSTEC

• Accés al préstec

Qualsevol persona pot fer-se el carnet de soci de la biblioteca, únicament amb la presentació del DNI o documentació equivalent, una fotografia i omplint i signant la sol·licitud pertinent. Els estrangers hauran de presentar el permís de residència o passaport i el certificat d’empadronament en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, amb una antiguitat màxima de tres mesos. Els xiquets menors de 14 anys necessitaran l’autorització del pare, mare o tutor.

El carnet és gratuït i caduca als cinc anys.

El carnet serà tramitat en un termini màxim d’una setmana, però es pot fer ús del servei de préstec des del primer moment de la presentació de la sol·licitud i la documentació necessària.

Els usuaris hauran de comunicar a la biblioteca qualsevol canvi de domicili i telèfon, així com la possible pèrdua o robatori del carnet.

Sol·licitud de carnet de lector: 

• Documents en préstec i terminis

Es poden tindre en prétec un màxim de 12 documents al mateix temps, d’una o vàries biblioteques de la xarxa (amb un màxim de 2 DVD-Vídeos, 2CD’s, 2 CD-Rom’s i 4 revistes). Els llibres i les revistes tenen un període de préstec de 15 dies amb possibilitat de pròrroga de 15 dies més; els audiovisuals de 7 dies, sense possibilitat de pròrroga.

Es poden renovar els documents personalment a la biblioteca, per telèfon o per Internet (amb una clau facilitada per la biblioteca).

Els usuaris han de tornar el material dins del termini establert. En cas contrari, s’imposarà una suspensió del carnet de soci, que consistirà en un dia de suspensió per cada dia d’endarreriment i document.

Els documents no tornats es reclamaran periòdicament per correu o telèfon.

La pèrdua o deteriorament d’un document en préstec obliga l’usuari a la reposició d’un document igual.

Els usuaris que superen l’any de préstec d’endarreriment passaran a formar part del fitxer de morosos de la biblioteca, i no podran tornar a utlilitzar-ne els serveis fins que reposen el material; en eixe cas, s’imposarà la sanció corresponent a l’endarreriment.

• Horari de préstec

El préstec, la renovació i la devolució de documents finalitza un quart d’hora abans del tancament de la biblioteca.

• Reserva de documents

Els llibres es poden reservar, quan estiguen prestats, sol·licitant-ho al personal bibliotecari. Quan el document estiga disponible, el personal deixarà el missatge al telèfon facilitat per l’usuari, que haurà d’acudir a retirar-lo en un termini màxim de dos dies. Els documents audiovisuals i les revistes no es poden reservar.

• Altres modalitats de préstec

A més del préstec personal, la biblioteca compta amb la possibilitat de realitzar préstecs col·lectius a associacions i entitats del municipi, així com préstecs interbibliotecaris amb les biblioteques integrades en la Xarxa de Lectura Pública Valenciana. Per a una informació més detallada de la normativa que regula aquests tipus de préstec, s’ha de consultar en la biblioteca.

Pujar


NORMES D’ÚS D’INTERNET

BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES DE XIRIVELLA

 

1) L’accés a Internet en les biblioteques públiques municipals és lliure i gratuït. Els tres centres bibliotecaris de la localitat disposen d’una línia de connexió WI-FI. El/la usuari/a que desitge connectar-se haurà de sol·licitar la contrasenya al personal bibliotecari, prèvia presentació del carnet de lector/a.

2) L’ús dels ordinadors per a realitzar treballs o consultes té total preferència sobre altres usos lúdics.

3) Es podrá fer ús dels ordinadors fins a un quart d’hora abans del tancament de la biblioteca.

4) Podran fer ús d’aquest servei tots/es els/les usuaris/es a partir dels 18 anys, presentant el carnet de lector/a. Els menors de 18 anys hauran de consultar Internet acompanyats d’un adult o amb autorització signada d’un dels tutors legals.

5) El temps màxim de connexió diària a Internet en els ordinadors de la sala serà d’1 hora.

6) No es permet l’accés a tota aquella informació que no complisca la legislació vigent.

7) Per respecte a la privacitat de la resta d’usuaris/es, les consultes seran individuals. No podrà haver-hi més d’una persona connectada per cada ordinador, excepte el cas dels menors.

8) No es podrà instal·lar en els ordinadors cap tipus de programa o aplicació.

9) Els equips disposen de ports USB per a poder emmagatzemar la informació en “pendrives” o discs durs extraïbles.

L’usuari es fa responsable dels desperfectes que poguera ocasionar a l’equip per un indegut ús del mateix.

L’incompliment d’alguna d’estes normes, així com l’ús indegut del servei, autoritza el personal bibliotecari a finalitzar la connexió i pendre les mesures correctives pertinents.

Pujar