Serveis

• Préstec de documentsbiblio_mostrador

Aquest servei, totalment gratuït, permet l’ús de documents fora del recinte de la Biblioteca. És necessari disposar del carnet de lector per a l’obtenció del qual s’hi ha d’aportar una fotografia i el DNI (en cas d’estrangers, el permís de residència o passaport i el certificat d’empadronament en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana). Aquest carnet possibilita el préstec de fins a 12 documents (dels quals sols poden ser 2 CD’s, 2 DVD-Vídeos, 2 CD-Rom i 4 revistes).

A més, disposem d’un servei de préstec interbibliotecari mitjançant el qual podem aconseguir  en préstec documents d’altres biblioteques integrades dins de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana ubicades en poblacións llunyanes a Xirivella.

• Consulta de documents en sala

Es pot consultar lliurement en sala el fons documental de la biblioteca, fins i tot els documents exclosos de préstec (enciclopèdies, diccionaris, fons local i altres obres singulars), sense necessitat de tindre carnet de soci.

• Recerques d’informació bibliogràfica i desiderates

Suport a l’usuari en les recerques d’informació, ja siga en fonts internes o externes a la biblioteca. La desiderata permet a l’usuari suggerir a la Biblioteca l’adquisició d’aquells documents del seu interés que no s’hi troben en la col·lecció.

• Reprografia

És complement del préstec i la consulta, permetent obtindre còpies de documents, sempre dins del límit que marca la legislació de la Propietat Intel·lectual i els Drets d’Autor.

• Visites guiades i formació d’usuaris

Realitzades periòdicament en grups, amb l’objectiu de donar a conèixer el funcionament de les biblioteques i els serveis que presten. És necessari sol·licitar cita prèvia.

• Activitats culturals

Promogudes per la pròpia Biblioteca o per altres institucions o associacions que ho sol·liciten: campanyes d’animació lectora, presentació de llibres, conferències, recitals, etc.

• Hemeroteca

Ofereix una ampla selecció de premsa regional, nacional i local, així com de revistes de diferents temes.

• Consulta gratuïta d’Internet-Wifi

Els usuaris/es majors de 18 anys hauran de presentar el carnet de lector/a de la biblioteca al personal bibliotecari, tant per a obtindre la contrasenya d’accés a la línia wifi com per a utilitzar els ordinadors de la sala. Els menors de 18 anys podran consultar Internet acompanyats d’un adult o amb autorització signada d’un dels tutors legals, sempre presentant el carnet de lector/a.

• OPAC – Catàleg en línia

Es pot consultar el catàleg automatitzat de les biblioteques públiques municipals de Xirivella als propis centres bibliotecaris, a través de la secció “Catàleg” d’aquesta web o a traves de la pàgina web de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana-XLPV, a la qual estan adherits els nostres centres.

Novela1