Arxiu d’història local “Sorribes-Camps”

ARXIU D’HISTÒRIA LOCAL “SORRIBES-CAMPS”

Aquest fons documental recollit pels estudiosos de la nostra història local, Miquel Sorribes i Josep Vicent Camps, està format per més de mil documents, còpies dels originals, fruït de la llarga investigació en nombrosos arxius públics i privats, com l’Arxiu de la Diputació de València, l’Arxiu de la Catedral de València, Arxiu del Regne, per citar alguns dels més coneguts.

La documentació que inclou el fons és molt variada: protocols notarials, concòrdias, testaments, actes i pressupostos municipals, els “Quinque Libris” de l’Eglésia Parroquial Ntra. Sra de la Salut entre 1824-1929, mapes i plànols, escriptures de compra venda, llibretes d’arrendaments, i un llarg etcètera de valiossíssims documents per a l’estudi de la història del nostre municipi.

Pr altra part, també trobem centenars de fotografies realitzades íntegrament per Assumpció Escribà, més de 400 d’elles en format de diapositiva, que recentement han estat digitalitzades i restaurades per l’investigador Carlos Soria. En suport paper comptem amb 71 imatges. La temàtica és fonamentalment etnogràfica: fotos de carrers, alqueries, casas antigues, ceràmica, etc.

El fons fou adquirit per l’Ajuntament de Xirivella l’any 1992 per a posar-lo a l’abast de totes les persones interessades en la nostra història local, i es troba custodiat a les dependències de la Biblioteca Pública Central de Xirivella.

Relació dels documents de l’Arxiu Sorribes-Camps realitzada per Miquel Blasco i Ortí