Publicacions d’interés

ENLLAÇOS D’INTERÈS:

Sol·licitud d’adhesió pels consumidors o usuaris a la Junta d’Arbitratge de Consum de València .

Sol·licitud d’adhesió d’empreses o professionals al Sistema Arbitral de Consum. Alta, modificació, baixa i certificat acreditatiu.

Formulació de reclamacions pels consumidors i usuaris en el sector energètic (electricitat i gas).

Art. 10,14,15,17, D.A Segona, D.A Tercera, D.a Quarta- Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.Va entrar en vigor el 14/03/2020 i tindrà una vigència de 15 dies naturals, si bé, successius decrets podrien modificar o ampliar les mesures establides en ell..

Art. 4,7 al 16, 18 al 20,21 y D.A Primera , Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Va entrar en vigor el 18/03/2020 i les mesures contingudes en ell mantindran la seua vigència durant el termini d’un mes, sense perjudici que puguen prorrogar-se pel Govern mitjançant un nou Reial decret llei..

Reial Decret 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no presten serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19.

Reial decret llei 11/2020, de 31 de març,pel qual s’adapten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19

 

Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.