Què és?

ELS DRETS DELS CONSUMIDORS

Dret d’informació

És molt fàcil, si té dubtes quan va a comprar un producte o a utilitzar un servei, el primer que ha de fer és informar-se’n. A l’OMIC l’assessoren i l’informen sobre tots els temes relacionats amb el consum.

 

Dret a la protecció de la salut i la seguretat

Els productes i serveis destinats al consum no han de suposar un perill per a la salut i la seguretat física d’aquells que els consumixen o utilitzen. Un aliment en mal estat o un local massa ple suposen riscos. No els assumisca i denuncie’ls.

 

Dret a la protecció dels interessos econòmics i socials

Abans de comprar un producte o d’utilitzar un servei té el dret a saber quant li costaran. Els articles exposats per a la venda han d’exhibir-ne el preu, i dels serveis que sol·licite, demane pressupost per escrit i no oblide demanar sempre factura o tiquet de compra. L’OMIC realitza campanyes periòdiques d’inspecció i vigila el compliment de la normativa de preus, amb una especial incidència durant les èpoques de rebaixes.

 

Dret a la indemnització per danys i perjudicis

El consumidor té dret a ser indemnitzat pels perjudicis que puguen ocasionar-li activitats que no respecten els seus drets. Si no està d’acord amb la seua compra o pensa que l’han enganyat, RECLAME. L’OMIC l’ajuda a canalitzar les seues reclamacions, fomentant la solució dialogada i amistosa dels conflictes, usant la mediació o la via de l’arbitratge, quan les parts implicades així ho accepten.

 

Dret a la protecció en situacions d’inferioritat o indefensió

L’administració pública procura evitar les situacions d’inferioritat, subordinació o indefensió en què puga trobar-se el consumidor, individualment o col·lectivament, i si s’hi produïxen, intenta corregir-les. Si creu que es troba indefens, acudisca a l’OMIC. Tractarà d’evitar fraus i abusos als consumidors.

 

Dret a la participació i a la representació

Els consumidors tenen dret a participar, a ser consultats i representats a través d’associacions de consumidors en tots els assumptes relacionats amb el consum. Estes associacions, a més, servixen de via per a l’exercici dels drets individuals i col·lectius dels consumidors. L’OMIC, en col·laboració amb les associacions de consumidors, vetla pels seus drets.

 


QUI POT RECLAMAR EN L’OMIC?

 

L’article 1 de la Llei 26/1984 General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, establix que són consumidors i, per tant, poden reclamar, les persones físiques o jurídiques (associacions professionals, comunitats de veïns, etcètera) que adquirisquen alguna cosa o utilitzen algun servei per al seu propi consum, utilització, profit o despesa.

POT RECLAMAR si compra un llibre per llegir, una llavadora per llavar la roba o els seus propis discos per a la seua col·lecció.

Per tant, qui no pot reclamar en l’OMIC? No poden reclamar-hi aquells que no actuen com a consumidors finals i adquirixen qualsevol producte o utilitzen algun servei per produir altres béns o productes o per tornar a vendre’ls integrant-los en processos de comercialització a tercers.

NO POT RECLAMAR si compra un llibre a l’editor per vendre’l en la seua llibreria, adquirix llavadores per al seu negoci de tintoreria o compra els últims discos per a posar-los en la seua discoteca.

 


COM POT RECLAMAR A L’OMIC?

 

1. Presente la reclamació personalment a l’OMIC, pel registre de l’Ajuntament o remeta la reclamació per correu. Si acudix a l’OMIC abans d’efectuar-ne la reclamació, l’informaran i l’assessoraran pel que fa al cas.

2. Ha d’acreditar-se amb el seu nom, DNI, domicili i telèfon de contacte.

3. Igualment, ha d’identificar clarament l’establiment al qual reclama, amb el seu nom i adreça.

4. Detalle breument les causes de la reclamació i, sobretot, no oblide concretar el que sol·licita (devolució de diners, canvi de producte, reparació de l’avaria, etcètera).

5. Finalment, adjunte a la seua reclamació fotocòpies de tots els documents que posseïsca (factures, contractes, resguards, etcètera). Són molt importants perquè puga prosperar-ne la reclamació.

Abans d’acudir a l’OMIC sol·licite el full de reclamacions en l’establiment, en ell podrà exposar el motivo de la queixa i el comerciant podrà donar versió dels fets. No oblide que tots els comerços i empreses de serveis han de tindre estos fulls de reclamacions a disposició dels clients.

 


L’ACTUACIÓ DE L’OMIC

 

A l’OMIC l’informaran si els fets denunciats són motiu de reclamació i, si és així, l’ajudaran a plantejar-la admetent-la i registrant-la. Si la seua reclamació l’ha enviada per correu a través del registre de l’Ajuntament, serà estudiada i, en qualsevol caso, siga procedent o no, es repondrà per escrit.

Si l’empresa reclamada no té el domicili social al terme municipal de Xirivella, es remetrà a l’OMIC del municipi que li corresponga o als Serveis Territorials de la Comunitat Autònoma on radique la seu social d’esta.

Si, altrament, es tracta d’un establiment d’este municipi, els serveis d’inspecció de l’OMIC el visitaran, li exposaran el motiu de la reclamació i intervindran entre les dos parts per intentar arribar a un acord previ a la tramitació.

Si la intervenció resulta POSITIVA, s’informarà el reclamant de l’acord proposat pel reclamat.

Si la intervenció dóna resultat NEGATIU i es detecten infraccions en matèria dels drets dels consumidors i usuaris, es comunicarà als Serveis Territorials de la Conselleria Competent perquè incoe l’expedient sancionador corresponent.

Quan no hi ha acord entre les parts, el conflicte pot sotmetre’s a la JUNTA ARBITRAL DE CONSUM.

 


QUÈ ÉS EL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUM?

 

És una via extrajudicial, ràpida, eficaç i econòmica que permet resoldre fàcilment els desacords que puguen sorgir entre els protagonistes del consum: el comprador o usuari i el venedor o prestador de serveis.

El sistema arbitral de consumo oferix:

RAPIDESA, perquè es tramita en un curt espai de temps.

EFICÀCIA, perquè es resol mitjançant un laude o resolució, sense necessitat d’haver de recórrer a la via judicial ordinària.

ECONOMIA, perquè és gratuït per a les parts.

VOLUNTARIETAT, perquè les dos parts s’hi adherixen lliurement al sistema per quedar vinculades a les resolucions arbitrals.

EXECUTIVITAT, perquè els laudes són d’aplicació obligada.