Definició i serveis

25/02/2022

 

Aïgua i claveregam (F. Nombrosa i Fons Social)

 

Sol·licitud concessió Fons Social d’aigua i claveregam

 

INSTRUCCIONS D’ACCES AL FONS SOCIAL D’AIGUA I CLAVEREGAM 

 

—————————————————————–
 ÍNDEX

› DEFINICIÓ

› PROGRAMES

– PROGRAMA D’INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT

– PROGRAMA DE TERCERA EDAT

– PROGRAMA DE CONVIVÈNCIA I REINSERCIÓ SOCIAL

– PROGRAMA DE COOPERACIÓ SOCIAL

– PROGRAMA DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES


DEFINICIÓ

Aquells servicis dirigits a tota la població en general que pretenen, a través d’una atenció integrada i polivalent, desenvolupar actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores a nivell primari i amb caràcter universal.

La seua finalitat és promoure el desenvolupament ple de l’individu i dels grups en què s’integra, potenciant la seua participació en la busca de recursos.

Correspon als Serveis Socials la programació, implantació i gestió dels servicis i recursos en funció de les necessitats socials detectades.


PROGRAMES

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT

Dirigit a tots els ciutadans i ciutadanes per a informar-los, orientar-los i assessorar-los sobre els seus drets, de l’exercici dels mateixos i dels recursos existents per a resoldre les seues necessitats.

LLOC I HORARI D’ATENCIÓ

– Centre Social Polivalent

Atenció presencial inmediata (treballadora social) dilluns, dimarts i dijous  de 9:00 a 14:00 hores . Hi ha un nombre limitat d´atencions

Direcció: C/ Cervantes, núm. 22

Tel.: 96-383 02 79 // 96-383 79 10

Fax: 96-383 61 58

– Centre Polivalent barri de La Llum

Direcció: C/ Constantí Llombart, 1

Tel: 96- 383 06 57

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. per a ser atés per la treballadora social i/o l’educador social es necessari sol·licitar cita prèvia.

A més, dins d’este programa queden integrats els servicis següents:

SERVEI D’ASSESSORAMENT JURIDIC 

 

Inclou les prestacions d’informació i orientació sobre qualsevol qüestió relacionada amb el dret de família, civil, mercantil, penal, laboral, justícia gratuïta,…

El servici es presta els dijous de 9:30 a 13:30 hores en el Centre Cívic Érnest Lluch (cita prèvia cridant al 96-3830279)

Direcció: c\ Montealegre, 6

 

SERVEI D’INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIA

Inclou les prestacions d’assessorament jurídica, intermediació i negociació en relació a la vivenda habitual.

El servici es presta els dimecres de 9:30 a 14:30 hores en els Servicis Socials de Quart de Poblet (cita prèvia).

SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL A L’IMMIGRANT

 

Inclou l’atenció personalitzada la població immigrant per a informar, orientar i assessorar de forma especialitzada sobre els seus drets i el compliment de les seues obligacions en matèria jurídica i sociolaboral

El servici es presta els dilluns, dimarts i dimecres al programa de informació, orientació i assesorament al Centre Social Polivalent.

 

SERVICI D’ATENCIÓ PSICOLÓGICA PER A PERSONES MAJORS

Inclou l’atenció personalitzada (individual i/o familiar) per a abordar la problemàtica psicosocial de les persones majors.

 

Este servici es presta els dilluns de 9:00 a 13:00 hores en el Centre Social Polivalent (cita prèvia).

Tlf:  96-3830279


 

PROGRAMA DE TERCERA EDAT

 

SERVEI D’AJUDA A DOMICILI

Es tracta d’un servici de caràcter personal, educatiu, psicosocial i domèstic, realitzat per personal especialitzat i dirigit a persones que presenten dificultats en la realització d’activitats de la vida diària, la finalitat de la qual és afavorir la seua autonomia personal i permanència en el seu entorn socio-familiar habitual.

 

Té com a objectiu afavorir en l’usuari el desenrotllament i/o manteniment de les seues capacitats personals i d’hàbits de vida adequats, així com col·laborar, si correspon, amb els familiars quan per si mateixos no puguen atindré totalment els necessitats de l’usuari.

 

Requisits:

– Estar empadronat en el municipi de Xirivella

– Acreditar la necessitat del servici i la impossibilitat de ser coberta pels seus propis medis personals i/o familiars

 

– Tasques d’atenció en la llar: neteja de la vivenda, llavat de la roba, realització de compres domèstiques, cuinat d’aliments, organització i administració domèstica. Exclusions d’esta modalitat de servici: neteges a fons, neteja de patis i escales. En general, estan excloses aquelles tasques físiques que posen en perill la salut i la integritat física dels professionals que presten el servici

 

– Tasques d’atenció personal: manteniment de la higiene corporal, mobilitzacions, control de medicaments prescrits, acompanyament mèdic quan la família, degudament justificat, no poguera realitzar-ho. Exclusions d’esta modalitat de servici: cures, injectables, col·locació de sondes,…en general totes aquelles tasques de caràcter exclusivament sanitari que requerixen una especialització

 

– Tasques de relació amb l’entorn: companyia, acompanyament a activitats d’oci i ocupació del temps lliure, sempre que l’usuari no dispose de suport familiar o de voluntariat

 

– Tasques de caràcter psicosocial i educatiu: inclou aquelles intervencions de suport al desenrotllament a l’estructura familiar i de suport a les capacitats personals de cada membre que integra la unitat de convivència. Inclou les activitats d’organització econòmica i familiar, planificació de la higiene familiar, formació d’hàbits convivenciales, suport a la integració i socialització

 

Aportació econòmica de les persones beneficiàries del servici:

 

Anualment es publicaran en les ordenances municipals les taxes a satisfer per la prestació del servici d’ajuda a domicili. Les persones beneficiàries hauran d’abonar a l’ajuntament l’aportació corresponent, segons l’ordenança vigent.

 

A fi de no perjudicar les persones sol·licitants en situació d’abandó i/o en situacions d’excepcional gravetat social, a la vista de l’informe social, es podrà contemplar l’exempció del pagament del servici.


 

TELEASSISTÉNCIA

La Teleassisténcia Domiciliària és un servici d’atenció domiciliària que funciona a través de la línia telefònica, amb un equip de comunicació informàtic específic ubicat en un Centre d’Atenció i en el domicili de les persones majors, permetent a estes per mitjà de la utilització d’un polsador portàtil entrar en contacte verbal “mans lliures”, les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any amb un centre atés per personal especialitzat per a donar resposta adequada a la crisi presentada, bé per si mateix o mobilitzant altres recursos humans o materials propis de l’usuari o existents en la comunitat.

 

Així les persones majors que en la seua vida diària no necessiten o no disposen de l’atenció permanent i presencial d’altres persones, tenen la seguretat que davant de crisi d’angoixa, soledat, caigudes, emergències sanitàries o accidents domèstics, poden contactar de forma immediata amb un Centre d’Atenció que atendrà de forma immediata la situació de risc.

 

Destinataris:

-Les persones majors de 70 anys en situació de risc psicosocial o físic que visquen soles, convisquen amb altres de semblant edat i característiques o que passen la major part de la jornada sols encara quan convisquen amb una altra que per edat o altres circumstàncies no reunisca el perfil de beneficiari.

-Les persones majors de 65 anys afectades per una discapacitat igual o superior al 65%

En tots els casos, hauran d’estar empadronades en el municipi almenys des del moment de cursar la sol·licitud.

 

Documents:

MENJAR A CASA

Dirigit a persones majors de 65 anys que per les seues circumstàncies sociosanitàries, hi ha indicis de nutrició deficient o de necessitat de suport en l’elaboració de les menjars. L’objectiu d’este servici és oferir una dieta saludable en el seu propi domicili i adaptada a les seues necessitats.

 

El servici consistix en l’entrega diària en el domicili de l’usuari de les menjars de dilluns a divendres (excepte els dies festius de caràcter nacional i autonòmic).

 

Requisits:

– Tindre 65 anys o més.

– Estar empadronat en el municipi almenys des del moment de cursar la sol·licitud.

– Tindre autonomia per a la preparació i ingesta dels aliments servits, o be aportar compromís de familiars que es responsabilitzen de la dita tasca.

 

Menú:

 

Inclou primer plat, segon plat i postres. Es contemplen diferents dietes en funció de les necessitats: normal, diabètica i de fàcil masticació. El menú s’adaptarà a les necessitats nutritives de la persona, segons indicació mèdica.

L’entrega de la menjar en el domicili de l’usuari serà des de les 8 del matí fins a les 2 de la vesprada, prèvia comunicació de l’empresa distribuïdora a cada usuari de l’hora aproximada d’entrega. L’entrega podrà realitzar-se en un domicili contigu o pròxim sempre que l’usuari ho indique prèviament.

 

 

RECURSOS D’ATENCIÓ FORA DEL DOMICILI

 

– CENTRE DE DIA

Oferix una atenció integral durant el període diürn a les persones majors en situació de dependència, amb l’objectiu de millorar o mantindre la seua autonomia personal, afavorir la permanència en el seu domicili i entorn habitual, així com recolzar els familiars que exercixen la funció de cuidador.

 

 

– RESIDÈNCIA

 

Oferix una atenció integral residencial a les persones majors en situació de dependència que per les seues circumstàncies sociosanitàries, no poden romandre en el seu domicili habitual.

 

 

Xirivella disposa de places municipals de Centre de Dia i de Residència de Tercera Edat per a les persones empadronades en el municipi.

 


 

CONVIVÈNCIA I REINSERCIÓ SOCIAL

Conjunt d’actuacions dirigides a promoure la participació i integració dels individus, famílies i grups que es troben en situacions de possible marginació i exclusió social, en la vida social del municipi. Tenen especial atenció les actuacions de caràcter preventiu.


COOPERACIÓ SOCIAL

Este servici respon a la necessitat de participació i solidaritat ciutadana en el medi comunitari.

Integra totes aquelles actuacions dirigides a fomentar i recolzar les manifestacions de solidaritat de la comunitat, impulsar i promoure l’associacionisme, potenciar les associacions ja existents i oferir vies apropiades que afavorisquen la participació de la comunitat.


PRESTACIONS ECONÒMIQUES

Es tracta d’aquelles ajudes de caràcter econòmic i puntual dirigides a persones individuals o unitats de convivència que pretenen pal·liar una situació d’urgent necessitat donada la problemàtica econòmica, personal o social que patixen. Només podran accedir a elles, aquelles persones que estiguen empadronades en el municipi de Xirivella.

Queden regulades en l’Ordre que publica anualment la Conselleria de Benestar Social. Ordre de 26 de desembre del 2013 que regula i convoca ajudes en matèria de Servicis Socials per a l’exercici 2014.

* Ajudes d’emergència:

Són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari i no periòdiques destinades a pal·liar situacions de necessitat.

La Conselleria de Benestar Social establix en la convocatòria anual la quantia de la renda per capita que la unitat de convivència deu tindre per a accedir a estes ajudes, la tipologia, així com la realització de l’informe tècnic corresponent que acredite la necessitat de l’ajuda i la implantació activa del sol·licitant en la resolució de la seua problemàtica.

Sol·licitud d’ajuda d’emergència social

* Ajudes de desenvolupament personal:

Comprén totes aquelles mesures que possibiliten a les persones majors de 60 anys amb problemes motors o sensorials el seu manteniment i permanència en el seu entorn habitual, incrementant la seua autonomia i afavorint les seues relacions i integració en la societat.

Exclusions i incompatibilitats:

– Aquelles ajudes que siguen competència d’altres organismes públics: beques de menjador, beques de llibres…

– Aquelles que hagen sigut cobertes per altres institucions públiques o privades.

 
* Renda Garantida de Ciutadania:

La renda garantida de ciutadania és una prestació econòmica gestionada per la xàrcia pública de servicis socials de caràcter universal, vinculada al compromís dels destinataris de promoure de mode actiu la seua inserció sociolaboral i la finalitat de la qual és prestar un suport econòmic que permeta afavorir la inserció sociolaboral de les persones que no tinguen recursos suficients per a mantindre el seu adequat benestar personal i familiar, atenent als principis d’igualtat, solidaritat, subsidiarietat i complementarietat.

Requisits:

Les persones interessades a sol·licitar estes ajudes deuran:

– Complir els requisits establits en la Llei 9/2007, de 12 de març, de la Generalitat, de Renda Garantida de Ciutadania en la Comunitat Valenciana.

– Presentar la sol·licitud i la documentació necessària en els servicis socials generals del municipi on estiga empadronat, o bé, davant de la Direcció Territorial de Benestar Social de la seua província, sense perjuí del que disposa l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.*Pensió no contributiva:

 

L’objecte del qual és proporcionar una prestació econòmica mensual i assistència médico-farmaceútica gratuïta a les persones que mai hagen cotitzat o ho hagen fet de forma insuficient.

Destinataris:

 

1- Pensió no contributiva de jubilació:

 

– Major de 65 anys

 

– Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet durant 10 anys, entre l’edat de 16 anys i l’edat de meritació de la pensió, dels quals dos hauran de ser consecutivament i immediatament anteriors a la sol·licitud

– Mancar de rendes o ingressos suficients

 

2- Pensió no contributiva d’invalidesa

– Major de 18 anys i menys de 65, en la data de la sol·licitud

– Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet durant

5 anys, dels quals dos seran immediatament anteriors a la data de la sol·licitud

– Estar afectats per una minusvalidesa o malaltia crònica igual o superior al 65%

– Mancar de rendes o ingressos suficients

 

 

*Complement a la pensió no contributiva per al lloguer

Es tracta d’una ajuda de pagament únic de 525 euros per a recolzar en el pagament del lloguer dels beneficiaris d’una pensió no contributiva

 

Requisits:

– Tindre reconeguda una pensió de jubilació o invalidesa de la Seguretat Social en la seua modalitat no contributiva, en la data de la sol·licitud i en la resolució

– Mancar de vivenda en propietat

– Ser titular del contracte d’arrendament de la vivenda

– No tindre amb l’arrendador de la vivenda llogada relació conjugal o de parentiu fins al tercer grau ni constituir amb aquell una unió estable i de convivència amb anàloga relació d’afectivitat a la conjugal

– Tindre fixada la seua residència, com a domicili habitual, en una vivenda llogada. S’entendrà que és el domicili habitual quan la vigència de l’arrendament no siga inferior a un any i haja residit en esta durant un període mínim de 180 dies anteriors a la data de la sol·licitud

Si en la vivenda llogada conviuen dos o més persones que tingueren reconeguda una PNC, només tindrà dret a este complement aquell que siga el titular del contracte d’arrendament o, de ser diversos, el primer d’ells.

MÉS INFORMACIÓ