Dependència

OBJECTE

La Llei de Dependència 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal, reconeix el dret a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones dependents.

Per tant, l’objecte d’este servici és conéixer i atendre les necessitats d’aquelles persones que per trobar-se en situació de dependència, i requerixen ajuda per a desenrotllar les activitats bàsiques de la vida diària, amb la finalitat d’aconseguir una major autonomia personal i/o atendre les seues necessitats.

REQUISITS

• Trobar-se en cap dels graus i nivells de dependència establits en la normativa.

• Residir al territori espanyol (durant 5 anys, dos anteriors a la sol·licitud).

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

• Imprés (model normalitzat)

• Informe de salud de prestacions socials (model normalitzat)

• Instància d’autorització de dades (model normalitzat)

• DNI/NIE (sol·licitant/membres de la unitat familiar)

• Certificat d’empadronament (sol·licitant)

En persones que actúen a través de representant legal/guardador de fet:

• DNI

• Certificat empadronament

• Còpia llibre de familia (menors de 3 anys)

• Còpia sentència d’incapacitació judicial del sol·licitant

Si hi ha alguna d’estes condicions sobre el sol·licitant es deu adjuntar els certificats corresponents:

• Reconeixement de discapacitat

• Reconeixement de gran invalidesa

CENTRES D’ATENCIÓ:

– Centre Municipal Serveis Socials:

Telèfon: 96 383 02 79 // 96 383 79 10

Adreça: C/ Cervantes, 22

– Centre Informació Barrí la Llum:

Telèfon: 96 383 06 57

Adreça: C/ Constantí Llombart, 1

L’atenció serà sempre amb cita prèvia que es pot sol·licitar acudint als centres indicats o cridant als telèfons senyalats de 9 a 14 hores de dilluns a divendres.

TELÈFON D’ATENCIÓ GRATUÏTA: 900 100 880

En el telèfon 900 100 880 ara pot coneixer la situació de la seua sol·licitud. L’horari d’atenció és de 9.00 a 17.00 hores.