Discapacitat

L’Ajuntament de Xirivella dins de l’àrea de benestar social compta amb el programa d’atenció, orientació i intervenció per a les persones que patixen malaltia mental i altres discapacitats, la finalitat de les quals és afavorir la integració i desenrotllament personal d’estos col·lectius de major vulnerabilitat.

RECONEIXEMENT DE DISCAPACITAT

 

Proporciona i reconeix la qualificació del grau de discapacitat necessari per a l’accés a prestacions i recursos. Qualsevol ciutadà pot sol·licitar-ho sempre que

existisquen deficiències que provoquen discapacitat (física, psíquica o sensorial), a les que, en cas de superar un percentatge del 25% li seran afegits els factors socials.

El reconeixement del grau de discapacitat pot permetre l’accés a:

-Exempció de l’impost de circulació.

-Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.

-Targeta Daurada de Renfe.

Informació: Tfno: 902.24.02.02

-Campaments per a discapacitats. Informació en l’IMSERSO.

-Balnearis per a discapacitats. Informació en l’IMSERSO.

-Assistència Sanitària (PNC).

-Pensió no contributiva invalidesa.

-Prestació per fill a càrrec.

-Admissió en Centres per a persones amb Discapacitat.

-Ajudes per al desenrotllament personal: la Conselleria de Benestar Social obri anualment la convocatòria d’estes ajudes.

 

SUBSIDI DE MOBILITAT I COMPENSACIÓ DE GASTOS DE TRANSPORT

 

És una prestació econòmica de caràcter periòdic destinada a cobrir els gastos de desplaçament de persones discapacitades que tinguen greus dificultats per a utilitzar transports col·lectius

 

PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA PER INVALIDESA

És una prestació econòmica que es reconeix aquells ciutadans que tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 65% que manquen de recursos suficients per a la seua subsistència i a més mai han cotitzat o no tenen el temps suficient per a aconseguir les prestacions de nivell contributiu.

 

REQUISITS:

-Tindre díhuit o més anys i menys de seixanta-cinc.

-Residir en territori espanyol i haver-ho fet durant un període de cinc anys, dels quals dos han de ser consecutivament i immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.

-Tindre un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

 

COMPLEMENT DE LLOGUER PER A LES PERSONES BENEFICIÀRIES DE PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA PER INVALIDESA

 

Es tracta d’una prestació econòmica de pagament únic la finalitat de les quals és recolzar en el pagament del lloguer d’aquelles persones que cobren una pensió no contributiva i viuen de lloguer.

REQUISITS:

-Tindre reconeguda una pensió de jubilació o invalidesa de la Seguretat Social en la seua modalitat no contributiva, en la data de la sol·licitud i en la de resolució.

-Mancar de vivenda en propietat.

-Ser titular del contracte d’arrendament de la vivenda.

-No tindre amb l’arrendador de la vivenda llogada relació conjugal o de parentiu fins al tercer grau, ni constituir amb aquell una unió estable i de convivència amb anàloga relació afectiva a la conjugal.

-Tindre fixada la seua residència, com a domicili habitual, en una vivenda llogada. S’entendrà que és el domicili habitual quan la vigència de l’arrendament no siga inferior a un any i haja residit en esta durant un període mínim de 180 dies anteriors a la data de la sol·licitud.