Menors

Els Servicis Socials Generals constitueixen l’estructura bàsica del sistema públic de servicis socials, mitjançant la prestació d’una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població, articulada a través d’actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores, a nivell primari, amb caràcter universal i gratuït.
Correspon doncs, als Servicis Socials Generals, la programació, implantació i gestió de la intervenció generalitzada d’atenció primària.
Els Servicis Socials Generals, de caràcter multidisciplinar i polivalent, cubreixen no sol el sector del menor, sinó també totes las àrees de l’acció social (tercera edad, discapacitats, etc.).
Centrant-nos en l’àmbit de la infància, el Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor en la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià, estableix que les entitats locals, en el marc de les competències atribuïdes per la legislació d’acció social i de protecció de menors i per les normes reguladores del règim local, seran competents per exercir les sigüents funcions en materia de protecció social de menors:
1.- Prevenció de situacions de desprotecció social i desarrelament familiar.
2.- Informació, orientació i assessoramient als menors i a les families.
3.- Apreciació, intervenció i aplicació de les mesures oportunes en situacions de risc.
4.- Intervenció familiar.
5.- Detecció i diagnòstic de situacions de desemparament i proposta de mesures protectores l’òrgan autonòmic.
6.- Seguiment de les mesures de protecció adoptades per l’òrgan autonòmic.
7.- Participació en els programes d’acolliment familiar i adopció de menors, en les fases d’informació, captació i formació de families, així com en els seguiments d’acolliments i adopcions.
8.- Disseny, implantació i evaluació de programes de reinserció social.
9.- Altres intervencions en materia de protecció social de menors que les siguen atribuïdes per aquesta o per altres normes.